Апелативните съдии: „ПГ „М. Попов“ ще плати над 40 000 лв.“
снимка: официален сайт на Община Севлиево

автор: Ружа Любенова

Строителната фирма, която направи ремонт на Професионалната гимназия „Марин Попов“ в Севлиево, спечели и на втора инстанция съдебното дело срещу училището. Тези дни великотърновският Апелативен съд потвърди решението на габровския Окръжен и ако училището реши да обжалва това може да стане в едномесечен срок пред Върховния Касационен съд на България.

На първа инстанция

Ще припомним, че на първа инстанция, на 9 май м. г. се произнесе състав на Окръжния съд в Габрово, с председател съдия Веселина Топалова. С него севлиевската гимназия е осъдена да плати на строителната фирма 33 756, 84 лв. - неизплатени средства по договор, неустойка в размер на 3 375, 68 лв. и направените по делото разноски в размер на 4 277, 30 лв.

Строителната фирма е севлиевска. В исковата молба до съда е обяснила, че на 10 март 2014 г. сключила договор с ПГ „Марин Попов“ за извършване на строително-ремонтни работи в сградата му. Стойността им е била в 57 764, 30 лв. без ДДС. Срокът на действие на договора е бил определен до 10 декември 2014 г. Съгласно този договор заплащането на изпълнените на обекта строителни работи трябвало да става на база изготвени от изпълнителя, приети и одобрени от възложителя, двустранно подписани констативни протоколи. При забавяне на договореното плащане, възложителят дължал неустойка в размер на 0,10% от стойността, но не повече от 10% от общата стойност по договора.

Четири издадени фактури, три платени

Документите по делото сочат, че строителната фирма е изпълнила задълженията си и изготвила констативни протоколи, които били приети, одобрени и подписани без възражения от представител на училището. На база тези договори били издадени четири фактури. От училището платили три от тях - от март, април и май 2014 г., но останала една неразплатена – от ноември 2014 г. Стойността й била 33 756,84 лв. с включен ДДС. Фирмата е завела делото точно заради неизплатената тази, четвърта фактура. Междувременно строителната фирма я осчетоводила и внесла дължимия ДДС, но плащане по нея не постъпило. Впоследствие, в писмен отговор до съда от гимназията оспорили изцяло предявения иск.

Връзката със смяната на директора 

Там на 14 май 2015 г. сменили директорката. И от училището заявили, че „поради липсата на налични документи за разчетен по бюджета на гимназията източник на финансиране за обезпечаване на претендираните разходи за ремонт, бившият директор...не е разполагала с правомощия да сключи договора за строителство.“ Той можел да бъде действителен само доколкото възложителят е упражнил правомощията си по разходване на утвърдения от първостепенния разпоредител бюджет. От гимназията заявили, че са открили два договора от 10 март 2014 г. с различно съдържание. От Окръжния съд в Габрово обаче бяха категорични в изводите си: “Неоснователно е възражението на ответника, че поради липса на налични документи за разчетен по бюджета източник на финансиране за обезпечаване на разходи за ремонт, бившият директор...не е разполагала с правомощия да сключи договор за строителство. Липсата на източник за финансиране по никакъв начин не обосновава липса на правомощия на директора на училщето да изпълнява задълженията, включително и да сключва договори, представлявайки училището ответник. Възражението на ответника, че при него са намерени два договора от 10. 03. 2014 г. с различно съдържание, като на втория не е посочена стойност на договорените строително ремонтни работи също е неоснователно. Дори и да е налице някакво различие, то и двата договора са подписани от представител на ответника. Приложения №1, неразделна част от договорите са идентични.

Съдът: Предявеният иск е основателен

Освен това, както вече се посочи, договорът за изработка е неформален. Установи се, че ремонтните работи са извършени от изпълнителя и приети от възложителя без възражения...Имайки предвид изложеното, съдът намира, че предявеният иск... е основателен и доказан.“

Съгласно заключението на вещото лице, размерът на задължението на ответника е в размер на 33 742, 32 лв. а претенцията е в размер на 33 756, 84 лв. Независимо от констатираната разлика, искът следва да бъде уважен в пълен размер. При липса на възражения за неточно изпълнение, направени към момента на предаване на работите и/или в разумен срок след това, възложителят не би могъл да се освободи от отговорност за заплащане на възнаграждение, въз основа на изготвената повече от три години по-късно експертиза.

В допълнение съдът посочва: „...страните са уговорили, че при забавяне на договореното плащане, въз-
ложителят дължи неустойка в размер на 0,10% от стойността, но не повече от 10% от общата стойност по договора. Установи се, че възложителят е изпаднал в забава, считано от 19. 11. 2014 г., поради което дължи и уговорената неустойка, която възлиза на 3 375, 68 лв.“ На гимназията й остава последна възможност – да
оспори плащането пред Върховния Касационен съд на България.

 

Текстът е част от съдържанието на в. "Седмицата", публикува се със съгласието на автора.

„Математиката около нас“ отведе ученици в Португалия
Образование
Ученици от гимназия Раублинг в Германия са на обмен в Севлиево
Образование
За пътуването до Брюксел на ученици, разказва Красимира Томева
Образование
ПГМЕТ "Ген. Ив. Бъчваров" - първенец по електротехника
Образование
Отлично представяне на ученици в „Ключът на музиката“
Образование
Първо място зае Драгомир Маринов в "Мога и зная как"
Образование
От Библиотеката канят децата във ваканция при тях
Образование
От първо лице: как Швейцария помага на децата в избора на професия
Образование
Колеж без акредитация откри учебна година в Дряново
Образование
Ученици "биха" конкуренцията, този път сред машинните техници
Образование
Деца продават великденски сувенири, за да помогнат на съученик
Образование
Пет отличия спечелиха учениците от клуб "Журналист"
Образование
ПГ "Марин Попов" отбеляза патронния празник на училището
Образование
Седмица, посветена на училищния патрон, в ПГ "Марин Попов"
Образование
РИОСВ предизвиква учениците с конкурс за Деня на Земята
Образование
Бронзов медал донесе отборът на ПГМЕТ в "Мога и зная как"
Образование