Да се отхвърли искането за референдум, предлага водещата комисия

Да бъде отхвърлено предложението на гражданите за провеждане на местен референдум относно продажбата на общинския дял в "Севлиевогаз 2000" АД, предлага водещата комисия към ОбС, определена от председателя Здравка Лалева. Комисията се събра на заседание този понеделник, на което бе изложено становището на нейния председател Диян Златев.

По-долу публикуваме пълния текст на становището, което предстои да бъде внесено на насроченото за 11 септември заседание на ОбС Севлиево, на което ще бъде разгледан въпроса с гражданското искане за референдум. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Диян Александров Златев 

председател на ПК "Приватизация и следприватизационен контрол" в Общински съвет Севлиево 

Относно: постъпило пледложение с вх.№ РД-01-03.45/19.05.2017 г. от инициативен комитет с председател Боян Ботев и членове: Владимир Тодоров Тодоров, Станимир Косев Стойчев, Николина Йорданова Николова-Генова, Светлана Иванова Георгиева, Преслава Стефанова Македонска и Николинка Петкова Петкова за произвеждане на местен референдум с въпрос: "Да се извърши ли приватизация на общинската част от капитала на "Севлиевогаз 2000" АД?"

Уважаеми общински съветници,

На основание чл. 30 ал.1 от ЗПУГДВМС и писмо с изх.№ РД-01-03.45-6/28.07.2017 г. на председателя на Общински съвет Севлиево, ПК "Приватизация и следприватизационен контрол" е определена да бъде водеща комисия относно инициирана подписка с искане до ОбС за провеждане на местен референдум.

В ОбС Севлиево е постъпило пледложение от инициативен комитет  с председател Боян Ботев и членове: Владимир Тодоров Тодоров, Станимир Косев Стойчев, Николина Йорданова Николова-Генова, Светлана Иванова Георгиева, Преслава Стефанова Македонска и Николинка Петкова Петкова за провеждане на местен референдум с въпрос: "Да се извърши ли приватизация на общинската част от капитала на "Севлиевогаз 2000" АД?".

Предложението е с посочено правно основание чл. 27, ал.1, г.3 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/. Съгласно чл.29 от ЗПУГДВМС Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към МРРБ извършва проверка на представената от инициативния комитет подписка. От информация на Главна дирекция ГРАО, постъпила с писмо с вх.№ РД-01-03.45 от 25.07.2017 г. броят на валидните подписи на гражданите с постоянен адрес гр. Севлиево и избирателни права е 3080, а общият брой на избирателите на територията на община Севлиево е 32 494. Налице са изискванията на чл. 27, ал.1, т.3 - събрани са подписите на не по-малко от 1/20 от избирателите на територията на община Севлиево. Доколкото процедурата, предвидена в раздел III от ЗПУГДВМС, е спазена и изискванията на чл. 27, ал.1, т.3 са удовлетворени, общинският съвет следва да разгледа предложението за произвеждане на местен референдум и да се произнесе с решение, с което одобрява предложението или мотивирано го отвърля.

Инициативният комитет, носител на предложението за произвеждане на местен референдум с въпроса  "Да се извърши ли приватизация на общинската част от капитала на "Севлиевогаз 2000" АД?", счита, че решението относно приватизацията на частта от капитала на търговското дружество "Севлиевогаз 2000" АД следва да се подложи на гласуване от жителите на общината, изхождайки единствено от факта, че Община Севлиево притежава значителна стойност от акциите, включени в капитала на дружеството, както е видно от мотивите на предложението. 

Постъпилото предложение за произвеждане на местен референдум е юридически необосновано и мотивирано и следва да бъде отхвърлено поради следните мотиви и съображения:

В чл. 26, ал.1 от ЗПУГДВМС законът сочи като комулативни изисквания въпросите, предмет на референдума да са такива с местно значение и да са представени в компетентността на органите за местно самоуправление. Неоснователно е да се твърди, че Общинският съвет следва да вземе решение за местен референдум, тъй като поставеният въпрос не попада в предметното ограничение на чл. 26, ал 2 от ЗПУГДВМС, защото текстът на разпоредбата е изключение от принципното положение, уредено в чл. 26, ал.1.

Във връзка с изложеното, е необходимо да бъде направена оценка на първо място, дали въпросът, подкрепен от събраната от инициативния комитет подписка, е въпрос от местно значение, предоставен в компетентността на органите за местно самоуправление, и ако може да се определи като такъв, попада ли сред въпросите, изключени от прякото решаване по силата на чл. 26, ал.2 от ЗПУГДВМС. Съгласно чл. 31, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол ОбС е компетентният орган да вземе решение за приватизация на обект, представляващ недвижим имот - общинска собственост, от което следва, че той има правомощия по възлагане, организиране и провеждане на процедури за сключване на приватизационни сделки. Въз основа на ЗПСК е издадена Наредба за търговете и конкурсите, в чл. 5 от която е регламентирано, че решението за продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс се взема от органа по приватизация. Този орган, съгласно разпоредбата на чл.3, ал 3, т.2 от ЗПСК, в настоящия случай е общинският съвет в община Севлиево. Предложеният за гласуване на местен референдум въпрос  "Да се извърши ли приватизация на общинската част от капитала на "Севлиевогаз 2000" АД?" не отговаря на категоричното изискване на закона въпросите, решавани пряко на референдум, да са от местно значение. Твърденията, че евентуална продажба на притежаваните от Община Севлиево акции, част от капитала на търговско дружество "Севлиевогаз 2000" АД, би накърнила правата и законните интереси на жителите на община Севлиево, е несъстоятелна и не намира опора в законодателството.

Конституцията на Република България в чл. 136, ал 3 и ЗМСМА в чл. 14 определят, че Общината е юридическо лице. Като правен субект - юридическо лице, Общината може да притежава дялове и акции в търговски дружества, да притежава права върху ценни книги и да се разпорежда с тях, без това да зависи от волята на други правни субекти. В този смисъл евентуалната продажба на акции от страна на общината /независимо от стойността им/ в качеството й на акционер, не може да се определи като въпрос от местно значение. Местният референдум е една от формите на пряко участие на гражданите в местното самоуправление, затова въпросите, които се поставят за решаване, следва да са от значение за населението на територията на община Севлиево, а не в частност за лицата, битови абонати на "Севлиевогаз 2000" АД. 

Съгласно чл. 26, ал.4 от ЗПУГДВМС приетото от референдума произвежда преки последици и следва да бъдат взети мерки от кмета по изпълнението на решението. Във връзка с това би се стигнало до абсурдна хипотеза, в която предоставеното от закона право на Общината като юридическо лице - акционер да се разпорежда свободно с акциите, които притежава, е ограничено или обратно - Общината е "задължена" да продаде акциите си. Подобно положение категорично противоречи на основните правни принципи и на редица законодателни решения както на национално, така и на европейско ниво.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 30, ал.3 от ЗПУГДВМС пледлагам на Общински съвет Севлиево да вземе следното решение: 

На основание чл.21, ал.1, т.20 от закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 31, ал.2 от закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Общински съвет Севлиево отвърля предложението за произвеждане на местен референдум с въпрос "Да се извърши ли приватизация на общинската част от капиктала на "Севлиевогаз 2000" АД?

следва подпис на Диян Златев

 

Подкрепящите протестите в Севлиево сложиха стикери "Оставка"
Общество
ЕРП Север съветва как да се предпазим при гръмотевични бури
Общество
Пожарникари спасиха малко коте, като го свалиха от върха на дърво
Общество
Заради авария в целия град е спряна водата до 17.00 ч.
Общество
Протест срещу правителството и в Севлиево
Общество
От 27 юли се възобновява автобусната линия Севлиево-Пловдив
Общество
Рехав беше първият протест в Севлиево, за утре пак има насрочен
Общество
Родители на осмокласници могат да кандидатстват за еднократна парична помощ
Общество
Отнето предимство изпрати жена в болница със счупен глезен
Общество
Как публичният отчет за даренията в Община Севлиево всъщност не е публичен
Общество
Документите за парични обезщетения от НОИ - само по електронен път
Общество
Полицията в Габрово благодари на протестиращите за толерантността
Общество
Запален автомобил изгоря напълно, причините за огъня се изясняват
Общество
Днес започва обход за актуализиране на данните за Преброяването
Общество
Напусна ни Симеон Захариев
Общество
Община Севлиево е пред воден режим, в сила са забрани за ползването на вода
Общество