ДЗЗД с две местни фирми ще изпълни проекта за алтернативно водоснабдяване

ДЗЗД „Севлиево БПС 2017“ е класирано на първо място от комисия с председател заместник-кметът Невена Тодорова в обявената от Община Севлиево обществена поръчка с наименование „Увеличаване капацитета на БПС-Севлиево /б.ред. бункерни помпени станции/ чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима” (яз. „Ряховски ливади”). Последният протокол от работата на комисията бе публикуван на 30 юни и от него се вижда, че обединението, в което има и две севлиевски фирми, е получило по-висока оценка и ще подпише договор за изпълнение на дейностите по проекта, чиято стойност е 300 000 лв. без ДДС.

Двама бяха кандидатите за изпълнение на проекта: ДЗЗД „Севлиево БПС 2017“, в което влизат севлиевските „Инфрастроежи“ ООД, „Инфраеко“ ООД и софийското „Виа Конструкт Груп“ ЕООД, и обединение „СП-КБ“ гр. София, в което влизат „Стефанов Консулт СП“ ЕООД и „КаБе Систем“ АД. 

С комплексна оценка от 72.9 точки „Севлиево БПС 2017“ бе класирано на първо място, 61.83 точки получи конкурентът от „КаБе Систем“. От протокола за работата на комисията става ясно, че ценовата оферта на „КаБе Систем“ е по-изгодна от тази на „Севлиево БПС 2017“, но класираният на първо място участник е с по-висока оценка по отношение срока за изпълнение на дейностите, обезпечеността с техника и човешки ресурс, организацията на работата и качеството на вложените материали. Затова в частта техническа оценка на двете предложения, комисията е оценила „Севлиево БПС 2017“ с 25 точки и с 4 точки конкурентното предложение.

Срокът, който спечелилото дружество е предложил за изпълнение на дейностите, е 36 календарни дни. С десет дни повече е предложението на софийското обединение. Гаранцията за изпълнение на работата на „Севлиево БПС 2017“ е 8 години, на конкурентите им – 10 години. А цената, предложена от класирания на първо място участник, е 296.654 лв. без ДДС срещу 225 455 лв. без ДДС от класирания на второ място.

Класирането на участниците съгласно обявения критерий за „икономически най-изгодна оферта“ е оптималното съотношение качество-цена“, е записано в протокола от работата на комисията. А оценката на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка става по методика, която обхваща сбора от оценките по определени показатели. Сред тях е начина и последователността на извършване на дейностите, технологията на изпъление, използване на техника и механизация, съгласно проектната документация, налична строителна техника и нейната безопасност, подготовката и квалификацията на екипа, който ще извърши дейностите.

Инвестиционното предложение предвижда осигуряване на алтернативно питейно-битово водоснабдяване за град Севлиево чрез изграждане на системи и съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води във водовземните тела на съществуващи шахтови кладенци.  То ще се изпълни в два основни етапа. Първият предвижда напорно транспортиране на водата, получена от съществуващия преносен водопровод от мястото на тръбното водовземане до входната шахта на утаителя. Вторият етап включва изграждане на системи и съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води във водовземното тяло, откъдето черпят вода съществуващите четири шахтови кладенци и бункерни помпени станции за допълнително (аварийно) питейно-битово водоснабдяване на Севлиево и населените места от ВГ „Сенник“ (Сенник, Хирево, Ряховците, Кормянско и Петко Славейков).

С изпълнението на проекта се очаква да се подобри производствения капацитет на съществуващите четири броя шахтови кладенци и бункерните помпени станции към тях за добив на води с питейно-битови качества от подземно водно тяло.

Проектът е една от стъпките, с които се очаква да се намали кризата с водата в периоди на воден режим в община Севлиево.  

 

  

 

31 300 лв. събра "Севлиево 21 век" за МБАЛ "Д-р Ст. Христов"
Бизнес
Общината няма да разпределя дивидент от търговските си дружества
Бизнес
Три торти, трима акционери и тиха наздравица белязаха 30 години "Хелиос" АД
Бизнес
Едноличните търговци внасят осигурителни вноски до 30 юни
Бизнес
Предварително попълнените декларации за доходите - в сайта на НАП от 10 март
Бизнес
Златен медал за качество за санитарните продукти Ideal Standard и Vidima
Бизнес
НАП няма да спре да запечатва обекти, но ще бъде снизходителна
Бизнес
Lidl и Kаufland даряват 300 хил. лева за купуването на респиратори
Бизнес
Дарението на "Севлиево 21 век" за болницата пристигна, след Великден влиза в употреба
Бизнес
Животоподдържаща апаратура закупи "Севлиево 21 век" за болницата
Бизнес
Севлиевска фирма за бельо започна да шие предпазни маски
Бизнес
"Севлиево 21 век" обявява дарителска кампания заради Covid 19
Бизнес
Конкурсът „Баня на годината“ отличи най-оригиналните дизайнерски проекти
Бизнес
"Севлиево 21 век" - жив организъм, който мисли и работи динамично
Бизнес
"Хелиос" осигурява дежурен екип в един от обектите си
Бизнес
От днес обектите на "Хелиос" АД работят с обичайното работно време
Бизнес