Кой ще вземе за 15 години ловните полета и горите в Лъгът?

Със заповед на министъра на земеделието и горите Румен Порожанов за 14 юли е насрочен конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по лова и опазване на дивеча, както и стопанисването на горските територии в Държавното ловно стопанство „Росица“ в Лъгът. Срокът на договора, който ще бъде сключен с одобрения кандидат, е 15 години. Два дни по-рано изтича срокът за закупуване на документация за участие в процедурата.

Съвместяването на дейности между държавните предприятия и частни дружества е регламентирано в чл. 9 ал. 12 на Закона за лова и опазване на дивеча. Той гласи: „Държавните предприятия по Закона за горите могат, след провеждане на конкурс, да сключват с юридически лица договори за съвместно извършване на дейностите на територията на държавните ловни стопанства. Договорите се сключват за срок до 15 години“.

Разписани са и дейностите, които държавата, в лицето на съответното държавно предприятие – в случая Северноцентралното в Габрово, ще съвместява с този, който спечели конкурса, обявен от земеделското министерство.

На практика става дума за отдаване на държавните територии, ведно с дивеча и горите, на частни лица.

Те, разбира се, имат ангажимент да инвестират в стопанствата суми, разписани в приложение, което е неразделна част от заповедта за насрочване на конкурса за отдаване. Така бъдещият инвеститор в Лъгът ще има грижата за 15 години да вложи 450 000 лв. в опазване и охрана на дивеча. Срещу тази сума ангажиментът на държавата е да инвестира 2 250 000 лв. Държавата се задължава да инвестира 400 000 лв. в ремонт и поддръжка на ловната база, новият инвеститор има задължение да вложи за същото 50 000 лв. Той ще трябва  да инвестира в закупуване на дълготрайни материални активи 920 000 лв., а държавата – само 90 000 лв. Близо 640 000 лв. е длъжен да заплати спечелилият конкурса за фураж, с който да се подхранва дивеча, държавата ще участва в тази дейност със същата сума. Най-голям е делът на финансово участие на новия съсобственик в поддържането на фуражна база – близо 1 300 000 лв., докато държавата е задължена за същото с 830 000 лв.  

На 8 250 000 лв. възлизат прогнозните приходи от дейността на стопанството до 2031 година. 

Тогава изтича срокът на договора, който държавата ще сключи с новия инвеститор, т.е. съсобственик по смисъла на закона. Дейностите, които Северноцентралното предприятие, като принципал на ДЛС „Росица“ в Лъгът, ще съвместява с него, касаят поддържане на горите, на фуражна база, закупуване на фураж за подхранване на дивеча, опазване и охрана на дивеча, закупуване на жив дивеч за разселване, придобиване на движими дълготрайни материални активи за ползване от стопанството, ремонт, поддържане и почистване на горски пътища, както и на ловната база.

Всички средства, които ще бъдат вложени в тези дейности за следващите 15 години са разписани в приложение, което е неразделна част от министерската заповед. В друго приложение са описани очакваните приходи от ловностопаснска дейност по години, за следващите петнайсет.  

Как ще бъде избран инвеститорът, който ще съвместява дейностите в ловното стопанство в Лъгът заедно със СЦДП е въпрос на оценка. 

Оценката се получава посредством формула. От значение са предложените от кандидата задължителни инвестиции и разходи по отношение поддържането на горския фонд и дейностите за опазване на дивеча, в това число закупуване на дивеч за разселение, както и сумите, които ще бъдат дарени на стопанството за допълнителни инвестиции и размерът на вече инвестираните в стопанството средства. Оценката е комплексна и се получава в точки. А кандидатът, спечелил конкурса, е задължен да представи банкова гаранция за изпълнение на договора, който ще бъде сключен с него, в полза на Северноцентрално държавно предприятие, в размер на 80 000.00 лв.

Общата площ на ДЛС „Росица” е 13 401,1 ха.

От тях 97.7% е залесената площ, в по-голяма част с широколистни гори, като преобладават буковите.  На територията на стопанството са установени 32 дървесни вида, като общият запас от дървесина е 3 860 000 м3. Средният годишен прираст е 53 400 м3.

Ловните райони обхващат 25 000 ха от северните склонове на Стара планина – от вр. Бузлуджа на изток, прохода  „Шипка”, връх Корита до връх Росоватец на запад и граничи с други две ловни стопанства – на запад с „Русалка“, гр.Априлци и на юг с „Мазалат“, с. Горно Сахране. На югозапад е границата с Национален парк „Централен Балкан“.

ДЛС „Росица” предлага класически лов на благороден елен, сърна, дива свиня, елен лопатар и вълк.

Специалистите твърдят, че стопанството има силна популация на благороден елен заради добрите природни условия. А екземлярите са с отлични трофейни качества. Средното ниво на трофеите е 8-10 кг., като почти ежегодно се отстрелват и животни по 10-11 кг.

През 2015 г. са добити 8 трофея от благороден елен, от които три са със сребърен медал - най-големият e оценен с 203.33 CIC точки,  и четири с бронзов медал.

Разрешен за индивидуален лов целогодишно е глиганът, изключително популярен е ловът на сръндак. От стопанството твърдят, че високите запаси позволяват значителен отстрел, който обикновено е в рамките на трофеи с нетно тегло от 300 – 400 гр. През 2015 г. трофейните екземпляри са 20.

Първите конкурси за ловни концесии у нас бяха насрочени през 2012 година.  

 

написано от Емилия Димитрова

 

 

 

"Идеал Стандарт-Видима" през 2020 г. продължи инвестиционната си програма въпреки изпитанията
Бизнес
Данъчната кампания 2021 г. започва на 11 януари
Бизнес
Късметлията на "Хелиос" днес си тръгна със спечеления автомобил
Бизнес
Как 30 г. една фамилия пише история и създава традиции
Бизнес
Съдът задължи болницата да върне парите за 39 ортопедични операции
Бизнес
Започна данъчна кампания 2021 г.
Бизнес
„Еко Традекс Груп“ и „Инфрастроежи“ ще ремонтират 5.4 км от източния водопровод
Бизнес
30 години по-късно: "Гален - фамилия" продължава традицията
Бизнес
Земеделските стопани могат да подават заявления за Ковид-подпомагане
Бизнес
Електронни касови бележки ще заместят хартиените
Бизнес
Клиент на "Хелиос" от Силистра спечели автомобил Форд Фокус
Бизнес
Стартира 17-то издание на конкурса "Баня на годината"
Бизнес
Общината няма да разпределя дивидент от търговските си дружества
Бизнес
Благотворително: 32 500 лв. събра за Читалището „Севлиево 21 век“
Бизнес
До края на декември земеделците избират как да облагат доходите си
Бизнес
Златен медал за качество за санитарните продукти Ideal Standard и Vidima
Бизнес