Търсене

Министeрството на околната среда и водите обяви нова защитена територия в региона – защитена местност „Река Белица

Министeрството на околната среда и водите обяви нова защитена територия в региона – защитена местност „Река Белица

Снимка: МОСВ

Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов подписа заповед за обявяване на нова защитена територия – защитена местност „Река Белица“. Предложението е подготвено от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) във Велико Търново и е съгласувано с всички заинтересовани регионални институции.

Целта на обявяването е опазване на популацията на защитени и застрашени от изчезване видове: поточен рак (Austropotamobius torrentium), видра (Lutra lutra), жълтокоремна бумка (Bombina variegata), бисерна мида (Unio crassus); балканска кротушка (Romanogobio (Gobio) kesslerii), малка кротушка (Romanogobio (Gobio) uranoscopus), балкански щипок (Sabanejewia balcanica) и др., както и част от крайречните гори от типа 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) и 04G1 Крайречни гори от елши (Alnus spp.) и планински ясен (Fraxinus excelsior).

Новата защитена местност заема площ от 542,441 дка, публична държавна собственост, основно водна площ, която е разположена в землищата на с. Белица, община Трявна, област Габрово, с. Вонеща вода, с. Войнежа, с, Въглевци, с. Габровци, с. Големаните и гр. Килифарево, община Велико Търново, област Велико Търново.

На територията на защитената местност се забраняват дейности, които могат да окажат негативно влияние на посочените видове и местообитания, като риболов на видовете, предмет на опазване; изграждане на нови съоръжения, препятстващи миграцията на рибите и другите водни организми; коригиране на речните течения и техните брегове; нови зауствания на отпадъчни води без извършване на пречистване; нови водовземания от повърхностните води; сеч на естествена дървесна растителност от местни видове; изземване на наноси, речен чакъл и пясък – баластра (инертни материали) и др.

Заповедта следва да се обнародва в „Държавен вестник” и да се впише в Държавния регистър на защитените територии при Министерството на околната среда и водите. Редом с река Белица, министър Сандов подписа заповеди за обявяването на още пет защитени местности: „Миладиница”, „Остров Тимок”, „Поречие на река Ботуня“ и природната забележителност „Бабу́”.

Защитена местност „Миладиница“ (община Сандански) е с площ над 16 дка и се обявява за опазване на естествен природен комплекс по поречието на река Лебница и екземпляри със забележителни размери от източен чинар (Platanus orientalis).

„Остров Тимок“ е от над 6 дка и се намира в землището на с. Връв, община Брегово. С обявяването й за защитена под защита вече са местообитания на застрашени, редки и уязвими водолюбиви и водоплаващи птици, които гнездят по Дунавските острови. Това са голям корморан (Phalacrocorax carbo), малък корморан (Microcarbo pygmeus), сива чапла (Ardea cinerea), малка бяла чапла (Egretta garzetta) и лопатарка (Platalea leucorodia). Територията е с характерен речен ландшафт, вкл. заливни гори, които са подходящо място за почивка на консервационно значими видове птици и потенциално място за тяхно гнездене.

„Поречие на река Ботуня“ е на близо 346 декара в землищата на с. Охрид и с. Палилула, община Бойчиновци. Целта на опазване е част от поречието на река Ботуня като местообитание на 22 вида риби и един вид бозайник - видра (Lutra lutra), по Закона за биологичното разнообразие, както и територия с характерен и забележителен ландшафт.

Природна забележителност „Бабу́“ се простира върху около 290 декара (в землищата на с. Средогрив, община Чупрене и с. Гюргич, община Ружинци, област Видин) и се обявява с цел опазване на характерни скални образувания от червен пясъчник, скални стени и колони, които оформят забележителен обект на неживата природа с възможности за развитие на познавателен туризъм.

 

 
 
Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за Народно събрание 2 октомври 2022