Представиха проекта за стратегия на „МИГ Севлиево“

Днес екипът, отговорен за разработването на стратегията на „Местна инициативна група Севлиево“ /МИГ/, представи мерките, по които ще могат да се финансират проекти на физически и юридически лица и институции от общината. По пет мерки ще се финансират проекти в нашата община, ако стратегията получи одобрение.  

Мярка 4.1. е „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“

Подкрепя инвестиции за модернизация и механизация, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда; инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване или отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата; инвестиции свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанства; вложения в машини и съоръжения, в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;

По тази мярка могат да подават проекти земеделски стопани, чийто минимален стандартен производствен обем е не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро /б.ред. изчислява се по таблица и се равнява, примерно на 30 овце или 12 дка овощна градина/. Важно е да се подчертае, че проектите по тази мярка касаят предприемачество, а не проекти, насочени към задоволяване на собствени потребности.

Инвестициите могат да бъдат в сгради, машини, оборудване и закупуване на земя, но не се допуска закупуване на животни. Няма да се покриват и вече направени разходи за стопанствата.

Минималният размер на помощта по проект е 20 000 лв., максималният – 150 000 лв.

Финансовата помощ се получава, след като инвестицията е направена. Има бонус за биологично производство, като размерът на помощта може да е с 10% повече, но това се доказва със сертификат. Не могат обаче да бъдат комбинирани традиционно и биологично земеделие и животновъдство.

По тази мярка допустими за кандидатстване са млади фермери – от 18 до 40 години, стопани, които имат приходи от земеделие от предходни години, бонус точки при оценката ще получават проекти, разработени за производство на продукти от чувствителни сектори, когато се откриват нови работни места и разбира се, от значение е оценката на бизнес-плана.

Мярка 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Тук спада всяка дейност, която не произвежда земеделски продукт: развитие на туризъм, в това число изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги; развитие на услуги във всички сектори - грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.; производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Минималната стойност на допустимите разгходи е 20 000 лв., максималната – 200 000 лв. Плащането може да бъде авансово или междинно, но авансовото е обвързано с банкови гаранции.

По тази мярка ще се оценяват кандидати с проекти в сферата на туризма, производство на продукти и развитие на услуги, както и млади фермери.

Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура

Допустимите дейности по мярката са строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, пътища и тротоари, изграждане на съоръжения, разходи за ремонт, оборудване или обзавеждане на социална инфраструктура, културни институции.

 По тази мярка допустими кандидати са Общини, ЮЛНЦ /юридически лица с нестопанска цел/ и читалища.

Мярката има бюджет от 1 378 700 лв., като ще се одобряват проекти, които залагат на дейности в селата, такива, които предлагат нови инициативи, дейности, насочени към подбряване качеството на живот в съответния регион, дейности, които разкриват нови работни места или са насочени към уязвими групи хора.

Мярка 7.5 Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих

По нея могат да кандидатстват Общината и ЮЛНЦ, като максималният размер на финансовата помощ е 250 000 лв. за един проект, минималният – 20 000 лв.

По мярката ще се финансират дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване или обзавеждане на туристически информационни центрове; изграждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на велоалеи, екопътеки, зони за отдих, туристически атракции, свързани с местното историческо и културно наследство.

Мярка 21 Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции

По тази мярка ще се финансират проекти, свързани с всичко, което си струва да бъде видяно в община Севлиево от един посетител. Дейностите, които ще получат одобрение по нея са проучване,съхранение на местно наследство, бит, култура, етнографски сбирки, живи възстановки на събитие, отпечатване на брошури, макети на костюми и др.

Бюджетът по тази мярка е най-малък – 35 000 лв., като минималната стойност на един проект е 5000 лв., максималната – 20 000 лв. Кандидатите  могат да са ЮЛНЦ.

Местната инициативна група Севлиевски край е създадена през 2010 година. Целта е нейната стратегия, чийто проект бе представен днес пред селиевци, да получи одобрение за финансиране, след което да започне работа с подаване на проекти от потенциалните бенефициенти, одобряването и реализиране на дейности както в полза на отделни хора, фирми и институции, така и за полза на севлиевския край.

 

Пожарникарите съветват какво не бива в жегите, за да не стане пожар
Общество
Мотоциклетист загина заради отнето предимство от възрастен шофьор
Общество
Въвеждат се ограничения в движението заради колоездачната обиколка на България
Общество
Асоциацията на европейските журналисти - България иска оставката на Гешев
Общество
„Властта говори! Открито” - във фейсбук страницата на правителството
Общество
„Какъв ви е проблемът“ – Севлиево унищожава дървета заради ремонт на тротоари
Общество
"Капачки за бъдеще" купиха първата детска неонатална линейка
Общество
Миролюба Бенатова обучава възрастни от региона на медийна грамотност
Общество
Безводие заради замътване и как няма механизъм за справяне с проблема
Общество
Някъде там, в пустошта, при загърбените отговорности и човешката болка
Общество
От 1 юли социалната пенсия за старост се увеличава със седем лева
Общество
Гл. инспектор Красимир Колев е преназначен за началник на РУ Севлиево
Общество
На 23 юли изтича срокът за плащане на междинните фактури за ток
Общество
Застаряваме, намаляваме, не се женим, увеличават се и разводите
Общество
Мъж от с. Богатово е хванат с над 2 промила, моторист пострада тежко в Габрово
Общество
Контролът по пътищата съвсем е изтърван
Общество