Проект по "Еразъм+" стартира в ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"

В Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген.Иван Бъчваров“ гр.Севлиево стартира проект № 2019-1-BG01-KA101-061799 „Надграждане на педагогическите умения и компетенции на персонала на ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ - Севлиево“, финансиран от програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Европейския съюз.

 

Сектор: „Училищно образование“

Продължителност: 12 месеца, 01.06.2019 г. – 31.05.2020 г.

Oбучение: април 2020 година

Място: Póvoa de Varzim (Португалия)

Партньорска организация: School/Institute/Educational centre – Vocational Training (secondary level).

Цели на проекта:

1. Повишаване на дигиталните педагогически компетентности с оглед на уеднаквяването им с европейските образователни стандарти.

2. Внедряване на успешни нови практики в учебния процес, с оглед изпреварващото знанията и уменията на учениците развитие на пазара на труда. Увеличаване на отвореността на преподавателите към въвеждането на иновативни подходи в образователния процес.

3. Преодоляване на дефицити в знанията и уменията на учителите за работа с различни видове електронни ресурси.

4. Преодоляване на дефицит в знанията за подбор на подходящи електронни ресурси и инструменти в зависимост от особеностите и нуждите на предметната област, както и за спецификите и ползите от електронното общуване между учител и ученик.

5. Повишаване на мотивацията и възможностите на екипа за разработване и провеждане на електронно обучение и използването на възможностите на виртуалната класна стая.

6. Улесняване трансфера на педагогически квалификации и кадри в рамките на ЕС и придобиване на чуждоезикови компетентности за специализираната терминология в образователния софтуер.

7. Обмяна на добри педагогически практики, базирани на електронно обучение, в областта на общото и професионално образование.

8. Равен достъп до образователни материали и преодоляване на ограниченията в обучителния процес по отношение на време, място и национални граници чрез предоставянето им в електронен вид.

9. Повишаване степента на усвояване на учебния материал и резултатите на учениците.

10. Необходимост от надграждане и придобиване на нови чуждоезикови компетентности в областта на образователния софтуер, основно на английски език, тъй като 90% от образователния софтуер и информацията за работа с различни електронни среди, е именно на английски език.

11. Подобряване на диалога и сътрудничеството между целия училищен персонал по време на подготвителната фаза на проекта (определяне на целите, селекция на курсовете, работа в екип, включеност на персонала, споделяне на задълженията), както и по време на фазата на изпълнение на проекта, последващата оценка и приложение на придобития опит. Следствие от това ще бъде създаването на подкрепяща училищна среда, в която училищния персонал работи заедно като единна, споделяща еднакви отговорности общност.

12. Изграждането на цялостна училищна стратегия като дългосрочна цел. Устойчивост на резултатите от проекта.

Очаквани резултати:

- придобиване на базови познания за същността на компютърно-базираното и уеб-базираното електронно обучение;

- придобиване на умения за работа в различни среди за електронно обучение; създаване на виртуална класна стая;

- създаване и организиране на акаунти, виртуални групи, реализиране на комуникация във виртуална класна стая, менажиране на график на обученията; придобиване на умения за работа със специфичен набор от инструменти, съобразен със спецификите на предметната област;

- подготвяне на набор от цифрово базирано/електронно учебно съдържание по общообразователни дисциплини и професионална подготовка;

- придобиване на основни познания относно различни видове иновативни методи на преподаване, както и тяхното приложение, което може да бъде в допълнение на основната програма на обучение.

Целева група:

7 учители, общообразователна и професионална подготовка в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ -гр.Севлиево.

 

 

Детска градина "Радост" - с проект в "Наука на сцената" в Португалия
Образование
Каталогът за езикови ваканции за 2020 г. ще бъде представен в Севлиево
Образование
Проф. Венелин Терзиев представя своя книга в родния град
Образование
Старта на проекта Re ThinkIT бе даден в ПГМЕТ
Образование
Инициативата "Европа в моя град" премина през Севлиево
Образование
В СУ "Васил Левски" ученици избраха учителя-вдъхновител
Образование
ПГМЕТ "Ген Иван Бъчваров" отбеляза 57 години от създаването
Образование
"Севлиево 21 век" обнови двора на Детски комплекс
Образование
Богомила Иванова спечели прием във ВУЗ, след успех в състезание
Образование
Панорама на висшето образование в СУ „Васил Левски“
Образование
Библиотеката се включи в Европейската седмица на програмирането
Образование
Основно училище "Стефан Пешев" чества своя патрон
Образование
Празнична десетдневка за 57 години ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Образование
В Европейската седмица на професионалните умения
Образование
Училищното настоятелство почете учителите, пенсионирали се тази година
Образование
Нов проект по "Еразъм +" ще реализират в ПГМЕТ "Ген. Ив. Бъчваров"
Образование