Проект по "Еразъм+" стартира в ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"

В Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген.Иван Бъчваров“ гр.Севлиево стартира проект № 2019-1-BG01-KA101-061799 „Надграждане на педагогическите умения и компетенции на персонала на ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“ - Севлиево“, финансиран от програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Европейския съюз.

 

Сектор: „Училищно образование“

Продължителност: 12 месеца, 01.06.2019 г. – 31.05.2020 г.

Oбучение: април 2020 година

Място: Póvoa de Varzim (Португалия)

Партньорска организация: School/Institute/Educational centre – Vocational Training (secondary level).

Цели на проекта:

1. Повишаване на дигиталните педагогически компетентности с оглед на уеднаквяването им с европейските образователни стандарти.

2. Внедряване на успешни нови практики в учебния процес, с оглед изпреварващото знанията и уменията на учениците развитие на пазара на труда. Увеличаване на отвореността на преподавателите към въвеждането на иновативни подходи в образователния процес.

3. Преодоляване на дефицити в знанията и уменията на учителите за работа с различни видове електронни ресурси.

4. Преодоляване на дефицит в знанията за подбор на подходящи електронни ресурси и инструменти в зависимост от особеностите и нуждите на предметната област, както и за спецификите и ползите от електронното общуване между учител и ученик.

5. Повишаване на мотивацията и възможностите на екипа за разработване и провеждане на електронно обучение и използването на възможностите на виртуалната класна стая.

6. Улесняване трансфера на педагогически квалификации и кадри в рамките на ЕС и придобиване на чуждоезикови компетентности за специализираната терминология в образователния софтуер.

7. Обмяна на добри педагогически практики, базирани на електронно обучение, в областта на общото и професионално образование.

8. Равен достъп до образователни материали и преодоляване на ограниченията в обучителния процес по отношение на време, място и национални граници чрез предоставянето им в електронен вид.

9. Повишаване степента на усвояване на учебния материал и резултатите на учениците.

10. Необходимост от надграждане и придобиване на нови чуждоезикови компетентности в областта на образователния софтуер, основно на английски език, тъй като 90% от образователния софтуер и информацията за работа с различни електронни среди, е именно на английски език.

11. Подобряване на диалога и сътрудничеството между целия училищен персонал по време на подготвителната фаза на проекта (определяне на целите, селекция на курсовете, работа в екип, включеност на персонала, споделяне на задълженията), както и по време на фазата на изпълнение на проекта, последващата оценка и приложение на придобития опит. Следствие от това ще бъде създаването на подкрепяща училищна среда, в която училищния персонал работи заедно като единна, споделяща еднакви отговорности общност.

12. Изграждането на цялостна училищна стратегия като дългосрочна цел. Устойчивост на резултатите от проекта.

Очаквани резултати:

- придобиване на базови познания за същността на компютърно-базираното и уеб-базираното електронно обучение;

- придобиване на умения за работа в различни среди за електронно обучение; създаване на виртуална класна стая;

- създаване и организиране на акаунти, виртуални групи, реализиране на комуникация във виртуална класна стая, менажиране на график на обученията; придобиване на умения за работа със специфичен набор от инструменти, съобразен със спецификите на предметната област;

- подготвяне на набор от цифрово базирано/електронно учебно съдържание по общообразователни дисциплини и професионална подготовка;

- придобиване на основни познания относно различни видове иновативни методи на преподаване, както и тяхното приложение, което може да бъде в допълнение на основната програма на обучение.

Целева група:

7 учители, общообразователна и професионална подготовка в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ -гр.Севлиево.

 

 

ПГТ "Пенчо Семов" ще приема ученици за професия "икономист"
Образование
В ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ изпращат първия виртуален випуск
Образование
Ще има изпращане на абитуриентите, пише се протокол
Образование
Студенти от Габрово създадоха модел за измъкване на туризма от кризата
Образование
Детските градини и ясли в Севлиево ще отворят на 1 юни
Образование
Закриване на училището в с. Ряховците ще се обсъжда на сесия утре
Образование
В гимназия "Пенчо Семов" подготвят аниматори с широка реализация
Образование
СБУ номинира три учителки за отличие "Неофит Рилски"
Образование
Професия Хотелиер - да създаваш у хората усещането, че са специални
Образование
Окончателно: в с. Ряховците вече няма да бие училищен звънец
Образование
213 абитуриенти в общината ще се явят на задължителна матура
Образование
Техническият университет в Габрово предлага онлайн изпити за кандидат-студенти
Образование
Матурите в 12 клас ще са на 1 и 3 юни
Образование
Професия Екскурзовод - да бъдеш очите и душата на туристите
Образование
Красимира Томева получава отличието "Неофит Рилски"
Образование
РУО определи в кои сгради и зали ще се проведат матурите
Образование