Проект за фестивал на самодейността реализират в ПГМЕТ
снимки: ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"

публикация съгласно договор

От 1 февруари 2018 г. Ученическият съвет на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” започна реализацията на младежки  проект: „Таланти – Фестивал на художествената самодейност“,  с подкрепата на сдружение ИМКА, Габрово, в рамките на изпълнението на проект: „Младежка банка Габрово”, в частност „предоставяне на грантове на младежки организации/ и/ или младежки групи”, който се реализира с  помощта на Фондация: „Работилница за граждански инициативи“ и финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България“.

Дейностите ще се реализират в периода 01.02. – 30.06.2018 г. на територията на Професионалната гимназия и Народно Читалище „Развитие 1870”

Младежката инициатива е подготовка, организация и реализиране на училищен фестивал на художествената самодейност в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров”. Форумът е традиционен за училището и организацията на дейностите се координира и осъществява от Ученическия съвет на ПГМЕТ. Проектът  е иницииран от членовете на Ученическия съвет и ще бъде реализирано от тях с подкрепата и съдействието на педагогическите специалисти и партньорите на Професионалната гимназия.

Основната цел е да създаде условия за стимулиране талантът и изявата на младите хора чрез организиране и провеждане на училищен Фестивал на художествената самодейност. Специфичните цели, които си поставя са:

  • да развие и насърчи инициативността на учениците;
  • да ангажира ученическата общност за пълноправно участие в общоучилищния живот;
  • да предостави възможност за неформално учене и развиване на умения в младите хора за работа в екип, лидерство, комуникация и др.
  • да се утвърди чувство за принадлежност, лична отговорност и ангажираност към училищната общност.

Различно за младите хора е влизането им в ролята на активна страна в процесите за реализиране на общоучилищна инициатива. Участвайки директно в планирането, подготовката и реализацията учениците имат възможност да проявят своя талант, творчески хрумвания, организаторски умения и поемане на отговорност. Не на последно място възможността да видят идеите си подкрепени и реализирани стимулира тяхната инициативност и креативност.

Основните работни методи, които се използват в рамките на проекта са  дискусия, работа в малки групи, мозъчна атака, използване на ИТ, „учене чрез правене”.

Младежкият проект на Ученическия съвет е насочен към всички ученици на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” гр. Севлиево – инициатори, организатори, участници на сцената, жури и публика. Фестивалът на художествената самодейност е отлична възможност за изява на талантите на младите хора, насърчаване на екипността, стимулиране на креативността и изявата, състезателния дух, взаимното уважение и признание.

Всеки етап от подготовката и реализацията на Фестивала  ще бъде координирана и осъществена от учениците и ориентирана към техните съученици. Дейностите ще се извършват в конструктивен диалог, прозрачност и публичност за цялата училищна общност.

 

Настоящата публикация е възможна благодарение на сдружение ИМКА Габрово, в изпълнение на проект "Младежка банка Габрово", който се реализира с помощта на фондация "Работилница за граждански инициативи" и финансовата подкрепа на фондация "Америка за България"

 

Първо място за Румен Гатев от конкурса "Вазовата България"
Образование
В СУ "Васил Левски" за първи път се дипломираха с тоги
Образование
Академия Телерик открива днес безплатна школа в Севлиево
Образование
"Път към приключението" пак предизвика деца, всички са доволни
Образование
Учебната година започна. На добър час ученици и учители!
Образование
Учене със забавления съчетаха курсистите на център „Видима“
Образование
Закриват 4 паралелки след първо класиране, две са в Севлиево
Образование
Изтича срокът за участие в първото класиране за гимназиите
Образование
В ПГМЕТ дадоха дипломите на учениците от випуск 2018
Образование
В ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" в Габрово се влиза с най-висок бал
Образование
Отпада постоянната такса за детски ясли и градини
Образование
Почти за шест паралелки са незаетите места в гимназиите
Образование
Сладкарка направи захарен макет на взаимното училище
Образование
Първият учебен ден - от Възраждането до наши дни
Образование
"Отличен" за първата година дуално обучение в Севлиево
Образование
Училището и детската градина в с. Душево имат най-много деца
Образование