Прокуратурата протестира наредбата за прием в детските градини

Районна прокуратура – Севлиево изпрати  в Административен съд-Габрово протест с искане да бъдат отменени като незаконосъобразни текстове от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Севлиево.

Прокуратурата счита, че текстове от Наредбата, приета от ОбС-Севлиево през януари тази годинапротиворечат на Закона за защита от дискриминация, Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищното образование, както на Конституцията на Република България.

В Наредбата е посочено, че приемът на деца в яслена и първа възрастова група се извършва от комисия, определена със заповед на директора на съответната детска градина по критерии, изброени в девет точки. Един от критериите е "деца от семейства, в които поне един от родителите работи в системата на образованието". Според Районна поркуратура Севлиево в случая се касае за ”пряка дискриминация”, съгласно Закона за защита от дискриминация, от което следва, че деца, чиито родители не работят в системата на образованието, нямат същите права за участие в класирането за прием в детска градина.

По сходен начин противоречи и нормата на чл. 28 ал. 2 от Наредбата, където е записано, че не се приема дете в друга детска градина на територията на общината, без да се представи служебна бележка за платени дължими такси за ползване на детската градина. Нормата противоречи на Закона за местни данъци и такси, смята прокуратурата, където е уреден реда за принудително събиране на неплатени такси, които са задължение на родителите и настойниците, а не на децата. "Недопустимо е да се ограничават децата, като се поставят в зависимост от изпълнение на финансови задължения на пълнолетни лица, както и да се освобождават органите на общината от законово предвидените за тях задължения за събиране на такси. Разпоредбата противоречи и на основните принципи и права, които регламентират равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик и равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование, разписани в Закона за предучилищното и училищното възпитание. То е в противоречие и с чл. 53 от Конституцията, където се казва, че всеки има право на образование, като училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително", пише в протеста на държавното обвинение.

Прокуратурата иска от Административния съд в Габрово да отмени въпросните текстове, които са в противоречие със съответните закони. 

Предстои Административен съд – Габрово да се произнесе по направеното искане на Районна прокуратура – Севлиево.

Одобрени са още над 2,5 млн. лв. за безплатна почивка на ученици
Образование
Има места в гимназиите след първо класиране, няма да се закриват паралелки
Образование
Ученици от шест училища в областта ще почиват на разноски на държавата
Образование
Шест гимназии запазват статута си на училища с национално значение
Образование
Излезе първото класиране за гимназиите
Образование
СУ "Отец Паисий" обябява прием за учебната 2021/2022 г.
Образование
В девет гимназии на областта има свободни места след второ класиране
Образование
Електротехниците на ПГМЕТ - сред най-добрите у нас
Образование
Реализирана мобилност на ПГМЕТ по проект „21 век активно гражданство“
Образование
До 15 лв. от държавата за профилактика на учители, преболедували Covid-19
Образование
Отлично представяне на ПГМЕТ в състезанието IT Знайко
Образование
Днес започна кандидат-гимназиалната кампания
Образование
Математика с английски и немски език са най-желаните паралелки в областта
Образование
Ученици от ПГМЕТ бяха на летен лагер в по Национална програма „Отново заедно“
Образование
СУ „В. Левски" първо в страната обучи децата да спасяват близките си от инсулт
Образование
Кабинетът одобри близо 1 млн. лв. за безплатна почивка на 2577 ученици
Образование