Прокуратурата протестира наредбата за прием в детските градини

Районна прокуратура – Севлиево изпрати  в Административен съд-Габрово протест с искане да бъдат отменени като незаконосъобразни текстове от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Севлиево.

Прокуратурата счита, че текстове от Наредбата, приета от ОбС-Севлиево през януари тази годинапротиворечат на Закона за защита от дискриминация, Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищното образование, както на Конституцията на Република България.

В Наредбата е посочено, че приемът на деца в яслена и първа възрастова група се извършва от комисия, определена със заповед на директора на съответната детска градина по критерии, изброени в девет точки. Един от критериите е "деца от семейства, в които поне един от родителите работи в системата на образованието". Според Районна поркуратура Севлиево в случая се касае за ”пряка дискриминация”, съгласно Закона за защита от дискриминация, от което следва, че деца, чиито родители не работят в системата на образованието, нямат същите права за участие в класирането за прием в детска градина.

По сходен начин противоречи и нормата на чл. 28 ал. 2 от Наредбата, където е записано, че не се приема дете в друга детска градина на територията на общината, без да се представи служебна бележка за платени дължими такси за ползване на детската градина. Нормата противоречи на Закона за местни данъци и такси, смята прокуратурата, където е уреден реда за принудително събиране на неплатени такси, които са задължение на родителите и настойниците, а не на децата. "Недопустимо е да се ограничават децата, като се поставят в зависимост от изпълнение на финансови задължения на пълнолетни лица, както и да се освобождават органите на общината от законово предвидените за тях задължения за събиране на такси. Разпоредбата противоречи и на основните принципи и права, които регламентират равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик и равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование, разписани в Закона за предучилищното и училищното възпитание. То е в противоречие и с чл. 53 от Конституцията, където се казва, че всеки има право на образование, като училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително", пише в протеста на държавното обвинение.

Прокуратурата иска от Административния съд в Габрово да отмени въпросните текстове, които са в противоречие със съответните закони. 

Предстои Административен съд – Габрово да се произнесе по направеното искане на Районна прокуратура – Севлиево.

Драгомир Денчев - лауреат националната олимпиада по техническо чертане
Образование
Заедно по време на изолация – един проект на клуб „New Lab“
Образование
Абитуриентските балове в Севлиево ще бъдат на 27 и 28 юни
Образование
Майстор в кухнята, но и на бара - възможно е с ПГТ "Пенчо Семов" в Габрово
Образование
Производството на мляко и млечни продукти е традиционен занаят
Образование
От името на Община Севлиево абитуриенти получиха почетни отличия
Образование
ПГТМ в с. Градница обявява прием за професия "Машинен техник"
Образование
Когато хлябът излиза изпод ръцете ти, ставаш голям поне колкото него
Образование
Седмокласниците на ПМГ в Габрово с най-висок успех на външното оценяване
Образование
Започва кандидат-гимназиалната кампания, какво предстои
Образование
Детските градини отвориха с половината от записаните деца
Образование
В гимназия "Ген. Иван Бъчваров" изпратиха випуск 2020
Образование
Стилиян Илиев получи наградата на бизнес сдружение "Севлиево 21 век"
Образование
851 завършват 7 клас тази година в областта, 296 са в Севлиево
Образование
Габрово е на четвърто място в страната по успех на матурата по БЕЛ
Образование
"Техник на транспортна техника" - перспективи в ПГТ в с. Градница
Образование