Съдът обяви несъстоятелност за болница „Акта Медика”

С решение от 5 юли т. г. габровският Окръжен съд обяви официално свръхзадлъжнялост на МБАЛ „Акта Медика” ООД в Севлиево и обяви неплатежоспособността на дружеството с начална дата 28 февруари т.г. Със същото решение е открито производство по несъстоятелност на дружеството и допуснато обезпечение чрез налагане на запор върху движимото имущество и банковите сметки, както и възбрана върху недвижимото имущество на ООД-то.

Молбата с искането за откриване на производство по несъстоятелност е подадена от управителя на дружеството. „Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, съобразно с изискванията на чл. 235 от ГПК, приема за установено следното: "Молителят е представил писмени доказателства по опис. Представени са счетоводен баланс към 31.01.2017 г.; салда по партиди и контрагенти, опис и оценка на активите и пасивите към 28.02.2017 г.; отчет за приходите и разходите за 2014 г.; счетоводен баланс към 31.12.2016 г., отчети и др. След проверка в счетоводството и документацията е изготвена съдебна финансово-икономическа експертиза. Съдът я е приел и в резултат е вписал, че „според заключението на вещото лице, дружеството молител в целия период е в невъзможност да погасява текущите си задължения. Показателят за финансова автономност следва да е със стойност единица, но в случая е -0,278 , което показва, че предприятието е в състояние на финансова зависимост от използването на чужди средства. Коефициентът на задлъжнялост е свързан с коефициента на финансовата автономност и показва степен на зависимост от своите кредитори за уреждане на задълженията си.“

Коефициента на задлъжнялост показва, че фирмата води дейността си не със собствен, а с привлечен капитал, т.е. дейността зависи от чужди средства. „Определеният показател за обръщаемост на активите, който за 2016 г. е 0,008, води до извода, че дружеството молител фактически е спряло дейността си към 2016 г.“ 

Вещото лице е изчислило, на база структурата на пасивите, че капиталът се е трансформирал за периода 2011 г. - 2016 г. в задължения – краткосрочни и дългосрочни“, пише съдът.

От всичко следва, че дружеството е декапитализирано, а началната дата на неплатежоспособността е 28 февруари 2017-та тъй като тогава е извършено последното плащане. 

По делото е установено, че към тази дата МБАЛ „Акта Медика“ ООД има парични задължения към доставчици и клиенти в размер на 1 709 196, 33 лв. Липсата на активи на предприятието, съгласно приетото заключение, сочи, че дружеството няма имущество, с което да могат да бъдат покрити паричните му задължения. Материалните активи са в пъти по-малко, като обем от приходите, които се реализират с труд. Ето защо, съдът е приел, че е налице състояние на свръхзадлъжнялост.

Решението може да бъде обжалвано пред Апелативния съд във Велико Търново в 7-дневен срок от вписването му в Търговския регистър.

 

автор: Ружа Любенова, източник: в. "Седмицата"

Безплатно измерване на кръвната захар за севлиевци на 16 ноември
Здраве
Нови дати за прегледи от специалистите на "Медицински център-1"
Здраве
Нов съдов хирург в "Медицински център-1-Севлиево"
Здраве
Записват за прегледи при д-р Иво Станчев за 7 ноември т.г.
Здраве
Онкологът д-р Попова преглежда в Севлиево на 27 септември
Здраве
Нов специалист от ноември в "Медицински център-1" - д-р Стаматова
Здраве
Само един ден за записване при д-р Иво Станчев
Здраве
Кога ще преглеждат специалистите на "Медицински център-1" през ноември
Здраве
Проект на д-р Петко Карагьозов и екип - най-добър на конгрес по гастроентерология
Здраве
Започна записване за преглед при д-р Пейо Мишев
Здраве
Ново: неотложна медицинска помощ в "Медицински център-1"
Здраве
24 октомври - Световен ден на борбата с полиомиелита
Здраве
МБАЛ „Д-р Ст. Христов“ ще разплати стари задължения с кредит
Здраве
Още 1 млн. лв. кредит за севлиевската болница
Здраве
На две дати преглежда през ноември в Севлиево д-р Бонка Попова
Здраве
РЗИ: Внимавайте какво мляко и млечни продукти купувате!
Здраве