Търсене

В община Севлиево са най-малкото висшисти, най-много с начално образование и най-много неграмотни в областта

Севлиево онлайн
Удостоверенията за завършено начално образование - на 1 юли

Снимка на Juraj Varga от Pixabay

Община Севлиево е на последно място сред останалите четири общини на габровска област по три показателя - брой завършили висше образование, брой хора с начално и по-ниско образование и брой неграмотни. Данните са от последното преброяване и са към 7 септември 2021 г.

В област Габрово броят на лицата с висше образование е 22 939, т.е. всеки четвърти (24.5%) е висшист. В сравнение с предходното преброяване относителният дял на завършилите най-висока образователна степен се увеличава с 6 процентни пункта.

Увеличава се и разликата между завършилите висше образование по пол. Относителният дял на жените с висше образование достига почти 28", а на мъжете - 21.%, като в сравнение с 2011 г. при жените се увеличава със 7.0 процентни пункта, докато при мъжете - с 4.7 процентни пункта.

Значителни са различията и в образователната структура на лицата по местоживеене в област Габрово. Докато относителният дял на лицата с висше образование в градовете е 27.3%, то в селата е 13.8%.

В регионален аспект най-висок е относителният дял на висшистите в община Габрово - близо 29%, най-нисък е в община Севлиево - почти 19%. В Севлиево е и най-голям делът на хората с начално и по-ниско образование. 

Изображение - 11447  

Продължава положителната тенденция на намаляване на лицата с ниско или без образование. Завършилите начално образование са 3 519, започналите, но незавършили начално образование - 3 128 и никога не са посещавалите училище 308 души.

В регионален аспект най-нисък е делът на лицата с начално и по-ниско образование в общините Трявна (5.7%) и Габрово (6.6%), а най-висок е в община Севлиево (9.5%).

Грамотността се дефинира като умението да се чете и пише и е традиционен въпрос в преброяванията на населението. През 2011 г. 0.5% от населението на 9 и повече навършени години в област Габрово е било неграмотно и този дял остава непроменен през 2021 година.

Делът на неграмотното население е по-висок в селата (1.6%) отколкото в градовете (0.3%).

Най-висок е относителният дял на неграмотните в община Севлиево (1.1%), а най-нисък е в община Габрово - 0.2%.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!