Търсене

Университетите ще могат да се обединяват на териториален, тематичен или смесен принцип по свой избор

Близо 9 хил. студенти ще се обучават безплатно, реши правителств

Снимка на paseidon от Pixabay

Висшите училища да могат да се обединяват доброволно в ново юридическо лице на териториален, тематичен или смесен принцип по свой избор. Да определят свободно съвместно обучение, съвместни учебни програми, да споделят академичен състав, да споделят съществуващата материална база и да създават нова.

Това ще залегне в Закона за висшето образование (ЗВО), ако бъде реализирана Концепцията за промени в закона за обединяване на висши училища в Република България, публикувана от Министерството на образованието и науката (МОН) за обществено обсъждане. Ако това се случи, в законодателството ще се създаде допълнителна правна възможност, при която висшите училища ще се възползват от позитивите на обединението, като запазят своята юридическа самостоятелност.

Обединението ще бъде нов тип самостоятелно юридическо лице,

изградено от съставни университети. То ще има самостоятелно име, органи за управление и може да притежава имущество, различно от имуществото на съставните висши училища. По предлагания ред ще могат да се обединяват или само български държавни, или само частни висши училища. Един университет ще може да участва само в едно обединение от този вид.

Новото юридическо лице ще се ръководи от Ректорски съвет,

в чийто състав ще влизат ректорите на съставните висши училища. Обединението ще има и Академичен съвет, в който ще участват представители на академичните съвети на съставните университети. Той ще избира председателя на Ректорския съвет. Съставните висши училища ще запазят досегашната си система от органи за управление.

Чрез обединението съставните висши училища ще организират и провеждат

обща кандидатстудентска кампания,

ще извършват съвместна учебна, научна, художествено творческа дейност и др. Новото юридическо лице ще прилага правилата за разпределяне на приходите от съвместното обучение, определени в учредителния акт, ще разработва правила за съвместно използване на наличната и новосъздадената научна и друга обща инфраструктура. Чрез обединението съставните университети ще могат да кандидатстват за достъп до специфично или проектно финансиране и ще изпълняват съвместни научни проекти. Обединението обаче няма да обучава студенти - обучението ще се осъществява от съставните висши училища.

То може да поддържа обща администрация, която да обслужва всички съставни висши училища и ще може да разкрива самостоятелни обслужващи звена, които да се ползват от всички включени в него университети, например звено за обслужване на кандидат-студенти и кариерен център. Обединението ще може да кандидатства за включване в националната и в международните рейтингови системи.

Новото юридическо лице ще получава

проектно-програмно финансиране от държавата,

както и процентни годишни отчисления от съставните висши училища съгласно предварително приети правила. То ще има и собствени приходи от съвместни научни проекти, съвместни обучения с трети страни (индустрия, институции, други външни възложители) и др.

Целта е чрез концентрация на научно познание и инфраструктура, както и чрез споделяне на кадрови ресурс да се подобри качеството на научната и преподавателската дейност, обясняват от Министерството на образованието и науката. 

Очаква се обединението да повиши международната и националната видимост на съставните университети, да създаде ефективен и устойчив механизъм за съвместно обучение, да привлича повече студенти и инвеститори, в т.ч. чуждестранни, да участва в мащабни научни проекти.

Необходимостта от обединяване на висши училища се обуславя и от задълбочаващите се проблеми в някои университети, последица от демографската криза, но и с поддръжката и развитието на инфраструктурата, с ефективното използване на инвестициите и др.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за Народно събрание 2 октомври 2022