В ПГМЕТ черпят италиански опит по проект на програма "Еразъм+"

На 11.07.2016 г. в Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров" гр.Севлиево стартира проект № 2016-1-BG01-KA102-023038 „Повишаване на професионалните компетенции на ученици и персонал чрез проучване на италианския опит“, финансиран от програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Европейския съюз.

 

Тип дейност: „Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО“

Продължителност: от 11.07.2016 г. до 30.09.2017 г.

Максимален размер на безвъзмездните средства:  67 496 евро.

Партньорска организация: IFOM (Istituto per la Formazione, l'Occupazione e la Mobilità) Болоня, Италия. Институтът за обучение, заетост и мобилност е център за Професионално Образование и Обучение, който насърчава обучението в реална работна среда, стажовете и професионалните обучения както на местно, така и на европейско ниво.

Цел на проекта:

Основната цел е повишаване на  компетенциите на персонала и учениците, изучавайки стандартите на друга европейска страна в сферата на професионалното образование.

1. Обмяна на опит с цел проучване на нови методики и материали за преподаване, утвърдени вече в италианските училища, преподаващи сходни предмети.

2. Повишаване на компетенциите на педагогически и непедагогически персонал в следните области (иновации в преподаването, подходи и стратегии за практическо обучение по професии, учене чрез работа, диалог и сътрудничество с бизнеса, международно сътрудничество и бизнес комуникации, информационни компетенции), чрез включването на членовете на екипа в международно обучение, провеждано от специалисти в съответната област.

3. Повишаване на професионалните компетенции на учениците чрез работа в реална работна среда , подобряване на трудовите навици и нагласи за участие в програми по мобилност и умения за взаимодействие в интернационален контекст.

4. Създаване на условия за бъдещо сътрудничество с италиански училища посредством посещения и осъществяване на непосредствени контакти. Овладяване на нови подходи и методи при работа в мултикултурен екип.

5. Усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции на ученици и  персонал  чрез пребиваване в чуждоезикова среда.

 

Основни дейности

1. Предварителна подготовка за осъществяване на проекта

1.1. Провеждане на пресконференция за стартиране, запознаване с целите на проекта и очакваните резултати;

1.2. Публикуване в медиите на информация за целите на проекта и очакваните резултати от осъществения обмен в  Италия;

1.3. Провеждане на събеседване с кандидатите от училището и подбор на ползватели на проекта;

1.4.  Обявяване на утвърдените ползватели (ученици и персонал) чрез лична кореспонденция и сключване на лично споразумение с кандидатстващата организация за конкретните ангажименти на всеки ползвател по проекта;

1.5. Подготовка на необходимите документи, свързани с мобилността;

1.6. Подготовка и отпечатване на дневници за провеждане на производствената практика за учениците и дневници на визитите за персонала;

1.7. Организиране и провеждане на езиков курс за участниците с по-слаба езикова подготовка - мобилност  в  Италия;

1.8.  Провеждане на семинар за културно-историческите и географски забележителности на Италия;

1.9. Създаване на Facebook страница и периодично обновяване;

1.10. Провеждане на работни срещи на екипа на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ с контактните лица на партньора  ИФОМ (Италия) по Skype.

2. Реализация на дейностите за мобилност на обучаеми и персонал в  Италия

2.1. Дейност А1 - Практика на обучаеми (ученици) в ПОО във фирми в гр.Болоня, Италия

Осъществяване на заложената в програмата производствена практика в 15 фирми в периода 18.06.2017 г. - 09.07.2017 г. (продължителност 15 работни дни)

Дейност А2 - Обучение на персонала в чужбина

Осъществяване на заложените в програмата: работни визити в Болоня (Италия) в професионални училища, фирми, центрове за професионално обучение, център  за кариерно ориентиране и университет в периода 08.04.2017 г. - 15.04.2017 г. (продължителност 6 работни дни).

3. Анализ и популяризиране на резултатите от мобилността

3.1. Организиране на работни семинари с други учители и ученици от училището и родители, за популяризиране на установени положителни практики от ползвателите по отношение на методите и формите на обучение и възможностите за приложение в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“;

3.2. Провеждане на конференция за отчитане на резултатите от проекта при осъществяване на обмен в  Италия;

3.3. Публикуване в медиите на информация за усвоените положителни практики от мобилността;

3.4. Публикуване на информация за мобилността на сайта на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ ;

3.5. Изработване на рекламна книжка, брошура, училищен вестник и снимки;

3.6. Разпространение на резултатите чрез локални и регионални електронни медии и печатни издания.

4. Контрол и отчет

4.1. Изготвяне на сертификати на участниците в обучението;

4.2. Изготвяне на отчетни доклади от ползвателите ;

4.3. Представяне на окончателния доклад в Центъра за развитие на човешките ресурси, изготвен от кандидатстващата организация и партньорите.

Роля на партньорите по проекта

Институтът за обучение, заетост и мобилност (ИФОМ), Италия отговарят за:

- Изготвяне на  работни програми за производствена практика в 15 фирми;

- Организиране на производствена практика на 22 ученици в 15 фирми от гр.Болоня;

- Изготвяне на  работни програми за визитите на персонала по дни и съдържание;

- Организиране на посещенията на персонала в училища, фирми, центрове за професионално обучение, център за кариерно ориентиране и университет;

- Организиране на  престоя, настаняването и локалния транспорт на ползвателите в страната домакин;

- Осигуряване на  подходящи условия за ефективно протичане на мобилността;

- Приобщаване на участниците към културната среда;

- Осигуряване на наставници от фирмите, които ще координират и подпомагат учениците при провеждане на производствената практика;

 

Профил на участниците

Целева група 1: Мобилност на 22 обучаеми, придружени от 2 лица, които ще проведат производствена практика на конкретно работно място в 15 фирми в гр. Болоня, Италия. Учениците ще са на възраст 16 – 18 години, обучаващи се в 10 -11 клас по професиите, „Техник на компютърни системи”, „Електротехник” и „Машинен техник”. Планираната мобилност ще отговори на нуждите на учениците от качествено професионално обучение, повишаване на компетенциите, знанията и уменията по изучаваната специалност, развиване на трудовите им навици, задълбочаване и  усъвършенстване на  чуждоезиковите  компетенции. Работата в реална работна среда, чуждоезиковата комуникация, срещата с друга културна традиция ще допринесе за повишаване на социалните и личностните качества и компетенции на обучаемите, ще способства за осъзнаването им като граждани, конкурентноспособни на европейския пазар на труда.

Целева група 2: Мобилност на 12 човека персонал. Кандидатите следва да са учители по общообразователна и професионална подготовка. Налице е потребност от обучение в чужбина с цел проучване и усвояване на специфични практики, прилагани в италианската система за ПОО. Проектът изцяло отговаря на нуждите на бенефициентите за повишаване на компетенциите в областта на иновативни подходи в обучението, за усвояване на нови методики за работа с ИКТ, таблет, интерактивна дъска и дидактически инструменти в образователни и бизнес организации, добри практики в практическото обучение, партньорство с бизнеса и създаване на интерес към обучение чрез работа и повишаване привлекателността на предлаганите професии. Има потребност от повишаване на професионалните, чуждоезикови и личностни компетенции на персонала.

 

Този проект №2016-1-BG01-KA102-023038 „Повишаване на професионалните компетенции на ученици и персонал чрез проучване на италианския опит“ е финансиран от програма "Еразъм +" на Европейския съюз. Настоящият документ отразява единствено възгледите на авторите и Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.

 

Публикацията е в изпълнение на Договор за осигуряване на публичност на дейностите при реализирането на проект №2016-1-BG01-KA102-023038 „Повишаване на професионалните компетенции на ученици и персонал чрез проучване на италианския опит“

 

         

 

 

 

 

 

 

Когато хлябът излиза изпод ръцете ти, ставаш голям поне колкото него
Образование
Габрово е на четвърто място в страната по успех на матурата по БЕЛ
Образование
От името на Община Севлиево абитуриенти получиха почетни отличия
Образование
ПГТМ в с. Градница обявява прием за професия "Машинен техник"
Образование
851 завършват 7 клас тази година в областта, 296 са в Севлиево
Образование
"Техник на транспортна техника" - перспективи в ПГТ в с. Градница
Образование
Абитуриентските балове в Севлиево ще бъдат на 27 и 28 юни
Образование
Стилиян Илиев получи наградата на бизнес сдружение "Севлиево 21 век"
Образование
Производството на мляко и млечни продукти е традиционен занаят
Образование
Детските градини отвориха с половината от записаните деца
Образование
Майстор в кухнята, но и на бара - възможно е с ПГТ "Пенчо Семов" в Габрово
Образование
В гимназия "Ген. Иван Бъчваров" изпратиха випуск 2020
Образование
Седмокласниците на ПМГ в Габрово с най-висок успех на външното оценяване
Образование
Заедно по време на изолация – един проект на клуб „New Lab“
Образование
Драгомир Денчев - лауреат националната олимпиада по техническо чертане
Образование
Започва кандидат-гимназиалната кампания, какво предстои
Образование