В ПГМЕТ черпят италиански опит по проект на програма "Еразъм+"

На 11.07.2016 г. в Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров" гр.Севлиево стартира проект № 2016-1-BG01-KA102-023038 „Повишаване на професионалните компетенции на ученици и персонал чрез проучване на италианския опит“, финансиран от програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Европейския съюз.

 

Тип дейност: „Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО“

Продължителност: от 11.07.2016 г. до 30.09.2017 г.

Максимален размер на безвъзмездните средства:  67 496 евро.

Партньорска организация: IFOM (Istituto per la Formazione, l'Occupazione e la Mobilità) Болоня, Италия. Институтът за обучение, заетост и мобилност е център за Професионално Образование и Обучение, който насърчава обучението в реална работна среда, стажовете и професионалните обучения както на местно, така и на европейско ниво.

Цел на проекта:

Основната цел е повишаване на  компетенциите на персонала и учениците, изучавайки стандартите на друга европейска страна в сферата на професионалното образование.

1. Обмяна на опит с цел проучване на нови методики и материали за преподаване, утвърдени вече в италианските училища, преподаващи сходни предмети.

2. Повишаване на компетенциите на педагогически и непедагогически персонал в следните области (иновации в преподаването, подходи и стратегии за практическо обучение по професии, учене чрез работа, диалог и сътрудничество с бизнеса, международно сътрудничество и бизнес комуникации, информационни компетенции), чрез включването на членовете на екипа в международно обучение, провеждано от специалисти в съответната област.

3. Повишаване на професионалните компетенции на учениците чрез работа в реална работна среда , подобряване на трудовите навици и нагласи за участие в програми по мобилност и умения за взаимодействие в интернационален контекст.

4. Създаване на условия за бъдещо сътрудничество с италиански училища посредством посещения и осъществяване на непосредствени контакти. Овладяване на нови подходи и методи при работа в мултикултурен екип.

5. Усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции на ученици и  персонал  чрез пребиваване в чуждоезикова среда.

 

Основни дейности

1. Предварителна подготовка за осъществяване на проекта

1.1. Провеждане на пресконференция за стартиране, запознаване с целите на проекта и очакваните резултати;

1.2. Публикуване в медиите на информация за целите на проекта и очакваните резултати от осъществения обмен в  Италия;

1.3. Провеждане на събеседване с кандидатите от училището и подбор на ползватели на проекта;

1.4.  Обявяване на утвърдените ползватели (ученици и персонал) чрез лична кореспонденция и сключване на лично споразумение с кандидатстващата организация за конкретните ангажименти на всеки ползвател по проекта;

1.5. Подготовка на необходимите документи, свързани с мобилността;

1.6. Подготовка и отпечатване на дневници за провеждане на производствената практика за учениците и дневници на визитите за персонала;

1.7. Организиране и провеждане на езиков курс за участниците с по-слаба езикова подготовка - мобилност  в  Италия;

1.8.  Провеждане на семинар за културно-историческите и географски забележителности на Италия;

1.9. Създаване на Facebook страница и периодично обновяване;

1.10. Провеждане на работни срещи на екипа на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ с контактните лица на партньора  ИФОМ (Италия) по Skype.

2. Реализация на дейностите за мобилност на обучаеми и персонал в  Италия

2.1. Дейност А1 - Практика на обучаеми (ученици) в ПОО във фирми в гр.Болоня, Италия

Осъществяване на заложената в програмата производствена практика в 15 фирми в периода 18.06.2017 г. - 09.07.2017 г. (продължителност 15 работни дни)

Дейност А2 - Обучение на персонала в чужбина

Осъществяване на заложените в програмата: работни визити в Болоня (Италия) в професионални училища, фирми, центрове за професионално обучение, център  за кариерно ориентиране и университет в периода 08.04.2017 г. - 15.04.2017 г. (продължителност 6 работни дни).

3. Анализ и популяризиране на резултатите от мобилността

3.1. Организиране на работни семинари с други учители и ученици от училището и родители, за популяризиране на установени положителни практики от ползвателите по отношение на методите и формите на обучение и възможностите за приложение в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“;

3.2. Провеждане на конференция за отчитане на резултатите от проекта при осъществяване на обмен в  Италия;

3.3. Публикуване в медиите на информация за усвоените положителни практики от мобилността;

3.4. Публикуване на информация за мобилността на сайта на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ ;

3.5. Изработване на рекламна книжка, брошура, училищен вестник и снимки;

3.6. Разпространение на резултатите чрез локални и регионални електронни медии и печатни издания.

4. Контрол и отчет

4.1. Изготвяне на сертификати на участниците в обучението;

4.2. Изготвяне на отчетни доклади от ползвателите ;

4.3. Представяне на окончателния доклад в Центъра за развитие на човешките ресурси, изготвен от кандидатстващата организация и партньорите.

Роля на партньорите по проекта

Институтът за обучение, заетост и мобилност (ИФОМ), Италия отговарят за:

- Изготвяне на  работни програми за производствена практика в 15 фирми;

- Организиране на производствена практика на 22 ученици в 15 фирми от гр.Болоня;

- Изготвяне на  работни програми за визитите на персонала по дни и съдържание;

- Организиране на посещенията на персонала в училища, фирми, центрове за професионално обучение, център за кариерно ориентиране и университет;

- Организиране на  престоя, настаняването и локалния транспорт на ползвателите в страната домакин;

- Осигуряване на  подходящи условия за ефективно протичане на мобилността;

- Приобщаване на участниците към културната среда;

- Осигуряване на наставници от фирмите, които ще координират и подпомагат учениците при провеждане на производствената практика;

 

Профил на участниците

Целева група 1: Мобилност на 22 обучаеми, придружени от 2 лица, които ще проведат производствена практика на конкретно работно място в 15 фирми в гр. Болоня, Италия. Учениците ще са на възраст 16 – 18 години, обучаващи се в 10 -11 клас по професиите, „Техник на компютърни системи”, „Електротехник” и „Машинен техник”. Планираната мобилност ще отговори на нуждите на учениците от качествено професионално обучение, повишаване на компетенциите, знанията и уменията по изучаваната специалност, развиване на трудовите им навици, задълбочаване и  усъвършенстване на  чуждоезиковите  компетенции. Работата в реална работна среда, чуждоезиковата комуникация, срещата с друга културна традиция ще допринесе за повишаване на социалните и личностните качества и компетенции на обучаемите, ще способства за осъзнаването им като граждани, конкурентноспособни на европейския пазар на труда.

Целева група 2: Мобилност на 12 човека персонал. Кандидатите следва да са учители по общообразователна и професионална подготовка. Налице е потребност от обучение в чужбина с цел проучване и усвояване на специфични практики, прилагани в италианската система за ПОО. Проектът изцяло отговаря на нуждите на бенефициентите за повишаване на компетенциите в областта на иновативни подходи в обучението, за усвояване на нови методики за работа с ИКТ, таблет, интерактивна дъска и дидактически инструменти в образователни и бизнес организации, добри практики в практическото обучение, партньорство с бизнеса и създаване на интерес към обучение чрез работа и повишаване привлекателността на предлаганите професии. Има потребност от повишаване на професионалните, чуждоезикови и личностни компетенции на персонала.

 

Този проект №2016-1-BG01-KA102-023038 „Повишаване на професионалните компетенции на ученици и персонал чрез проучване на италианския опит“ е финансиран от програма "Еразъм +" на Европейския съюз. Настоящият документ отразява единствено възгледите на авторите и Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.

 

Публикацията е в изпълнение на Договор за осигуряване на публичност на дейностите при реализирането на проект №2016-1-BG01-KA102-023038 „Повишаване на професионалните компетенции на ученици и персонал чрез проучване на италианския опит“

 

         

 

 

 

 

 

 

Яна Пенчева и проекта "Да колонизираме Марс" отличи фондация "Еврика"
Образование
Инж. Кунев от ПГМЕТ премина обучение в ЦЕРН
Образование
Три последователни дни Севлиево бе сцена на науката
Образование
Училищно настоятелство почете пенсионирали се учители
Образование
Гимназия "Ген. Иван Бъчваров" чества своите 56 години
Образование
Доброволци от Севлиево бяха наградени от ИМКА
Образование
Стаж в Португалия по "Еразъм+" ще преминат ученици
Образование
Конференция за нов проект по "Еразъм+" свикват в ПГМЕТ
Образование
СУ „В. Левски“ учебната година започна с нов проект по "Еразъм+"
Образование
ОУ "Стефан Пешев" празнува своя патронен празник
Образование
Младежи станаха мениджъри за един ден
Образование
Голямата фирма отвътре, видяха ученици, които учат чрез работа
Образование
Обявиха стипендиантите на сдружение "Севлиево 21 век"
Образование
ПГМЕТ " Ген. Ив. Бъчваров" - 56 години от първия учебен час
Образование
Деца пресъздават обредите на Димитровден
Образование
Илхан Кючюк даде старт на проекта "Аз, бъдещият инженер"
Образование