Търсене

Бизнес сдружение "Севлиево 21 век" обяви прием на документи за стипендии 2023

Бизнес сдружение

Стипендиантите за учебната 2022/2023 г., снимка: архив "Севлиево онлайн"

На разширено заседание на Управителния съвет на сдружението на бизнеса "Севлиево 21 век" бе даден старта за кандидатстване за ученическите стипендии на сдружението за учебната 2023/2024 г. И тази година ще бъдат връчени три стипендии от по 1200 лв., които ще бъдат изплащани на равни вноски от по 120 лв. в продължение на десет месеца, колкото продължава учебната година.  

„Стипендии 21 век“ е образователна инициатива на сдружението, която има за цел да поощри и подпомогне ученици от община Севлиево с изявени дарби, трайни успехи и постижения  в областта  на учебни дисциплини, изучавани в съответното училище. Отпускането на стипендиите е в съответствие с устава, ценностите и годишния план на сдружението, а финансовият ресурс се обезпечава от неговия годишен бюджет или като пряко дарение от фирми, членуващи в него. Стипендиите са индивидуални и се отпускат за срок от една година, като за начална дата се приема 15 септември на съответната година.Кандидатите да са ученици от 8 до 12 клас през учебната 2023/2024 г.

Кандидатите за стипендианти на сдружението трябва да учат в училище на територията на община Севлиево, да имат отличен успех и добри класирания на областни, национални и международни конкурси, олимпиади и състезания в областта на основните учебни дисциплини. Съгласно наредбата за отпускане на стипендиите са одобрени учебните дисциплини, документите за кандидатстване, начина на одобряване на кандидатите и сроковете за отпускане на стипендиите. 

Учебни дисциплини, допустими за кандидатстване:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Физика и астрономия
 • Химия
 • Биология
 • Информатика и ИТ
 • Езикознание
 • История
 • География
 • Икономика
 • Предмети от учебните планове за професионална подготовка по професии, изучаващи се в професионалните гимназии

Документи за кандидатстване:

1. Искане за отпускане на годишна стипендия по образец – получава се от офиса на сдружението или се изтегля от интернет страницата;

2. Копие от удостоверението за раждане или личната карта на кандидата;

3. Справка за успеха на ученика за последните три учебни години;

4. Документи, доказващи успехите на кандидатите от областни, национални и международни конкурси, олимпиади и състезания през предходната учебна година;

5. Автобиография;

6. Препоръка от преподавателя на кандидата по съответната учебна дисциплина;

7. Препоръка от класния ръководител, с включени коментари за поведението на кандидата в училището и извън него;

8. План за кариерно развитие;

9. Анкета за Бизнес сдружение Севлиево 21 век, налична на сайта на Сдружението.

Критерии за оценяване на кандидатите и тежест на критериите:

1. Оценката по съответната учебна дисциплина за предходната учебна година;

2. Общ успех от предходната учебна година;

3. Общ успех от двете учебни години, преди предходната;

4. Добри класирания на областни, национални и международни конкурси, олимпиади и състезания в областта на основните учебни дисциплини съгл. т. IV.

5. Оценка на плана за кариерно развитие.

С цел поощряване на повече кандидати, комисията няма право да одобри един и същи кандидат за стипендия в две последователни години. По преценка на комисията може да се направи диференцирано класиране на кандидатите по училища.

Комисията за избор на стипендианти се определя от УС на Сдружението и се състои от 5 човека – трима представители на Сдружението, един преподавател и един представител на община Севлиево. Когато има предоставена стипендия от конкретна фирма, член на сдружението, то неин представител има право да бъде член на комисият.

Оценяването и класирането се извършва в два етапа: разглеждане и оценяване на кандидатите по документи и събеседване с кандидатите, като до втори етап трябва да бъдат допуснати минимум четирима от кандидатите.

До 30 октомври комисията излиза с предложение до Управителния съвет на сдружението за одобрените стипендианти. Окончателното одобрение е на Управителният съвет, който утвърждава решението на комисията. Имената на стипесндиантите се обявяват по традиция в Деня на народните будители - 1 ноември. 

Документи за кандидатстване се приемат от 2 до 20 октомври в офиса на сдружението в Севлиево, ул."Ст.Пешев" № 20 (на гърба на Читалището) от 15 до 17 ч. 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.