Търсене

Европейският парламент задължи фирмите да отчитат как дейността им въздейства върху правата на човека и околната среда

В 68 секции ще се гласува в община Севлиево на евровота
  • Надлежната проверка трябва да бъде интегрирана в начина на управление на дружествата
  • Справяне с детския труд, робството, трудовата експлоатация, замърсяването, деградацията на околната среда и загубата на биоразнообразие
  • Глоби в размер на поне 5% от нетния световен оборот на дружеството, ако то не спазва изискванията

В четвъртък миналата седмица Европейският парламент прие позицията си за преговори с държавите членки относно правилата за включване на правата на човека и въздействието върху околната среда в управлението на дружествата.

От дружествата ще се изисква да идентифицират и, когато е необходимо, да предотвратяват, прекратяват или смекчават отрицателното въздействие на дейността си върху правата на човека и околната среда.

Какво се има предвид?

Дружествата ще трябва да предотвратят използването на детски труд, робството, трудовата експлоатация, замърсяването, влошаването на околната среда и загубата на биологично разнообразие. Те ще трябва също така да наблюдават и оценяват въздействието на своите партньори по веригата на стойността, включваща не само доставчиците, но и продажбата, дистрибуцията, транспорта, съхранението, управлението на отпадъците и други области

Новите правила ще се прилагат за дружества със седалище в ЕС, независимо от техния сектор, включително финансовите услуги, с повече от 250 служители и световен оборот над 40 милиона евро, както и за дружества майки с повече от 500 служители и световен оборот над 150 милиона евро. Ще бъдат включени и фирми извън ЕС с оборот над 150 млн. евро, ако поне 40 млн. евро са генерирани в Съюза.

Задължение на директорите за полагане на грижи и ангажираност на дружеството със заинтересованите страни

Дружествата ще трябва да изпълнят план за преход, за да ограничат глобалното затопляне до 1,5°C, а в случая на големи дружества с над 1000 служители, изпълнението на целите на плана ще окаже влияние върху плаващото възнаграждение на директора (напр. бонуси). Новите правила изискват от фирмите да се ангажират с лицата, засегнати от техните действия, включително с активисти в областта на правата на човека и околната среда, да въведат механизъм за подаване на жалби и редовно да наблюдават ефективността на своята политика за надлежна проверка. За да се улесни достъпът на инвеститорите, информацията за политиката за надлежна проверка на дадено дружество следва да бъде достъпна и в Европейската единна точка на достъп.

Санкции и надзорен механизъм

Дружествата, които не спазват изискванията, ще носят отговорност за вреди и могат да бъдат санкционирани от националните надзорни органи. Санкциите включват мерки като "посочване и порицаване", изтегляне на стоките на дружеството от пазара или глоби в размер на най-малко 5 % от нетния световен оборот. На тези извън ЕС, които не спазват правилата, ще бъде забранено да участват в обществени поръчки в ЕС.

Според приетия текст новите задължения ще се прилагат след 3 или 4 години в зависимост от размера и оборота на дружеството. По-малките дружества ще могат да отложат прилагането на новите правила с още една година.

Преговорната позиция на Парламента беше приета с 366 гласа "за", 225 гласа "против" и 38 гласа "въздържал се".

След като Парламентът вече е приел своята позиция, могат да започнат преговори с държавите членки по окончателния текст на законодателството. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!