Кой ще вземе за 15 години ловните полета и горите в Лъгът?

Със заповед на министъра на земеделието и горите Румен Порожанов за 14 юли е насрочен конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по лова и опазване на дивеча, както и стопанисването на горските територии в Държавното ловно стопанство „Росица“ в Лъгът. Срокът на договора, който ще бъде сключен с одобрения кандидат, е 15 години. Два дни по-рано изтича срокът за закупуване на документация за участие в процедурата.

Съвместяването на дейности между държавните предприятия и частни дружества е регламентирано в чл. 9 ал. 12 на Закона за лова и опазване на дивеча. Той гласи: „Държавните предприятия по Закона за горите могат, след провеждане на конкурс, да сключват с юридически лица договори за съвместно извършване на дейностите на територията на държавните ловни стопанства. Договорите се сключват за срок до 15 години“.

Разписани са и дейностите, които държавата, в лицето на съответното държавно предприятие – в случая Северноцентралното в Габрово, ще съвместява с този, който спечели конкурса, обявен от земеделското министерство.

На практика става дума за отдаване на държавните територии, ведно с дивеча и горите, на частни лица.

Те, разбира се, имат ангажимент да инвестират в стопанствата суми, разписани в приложение, което е неразделна част от заповедта за насрочване на конкурса за отдаване. Така бъдещият инвеститор в Лъгът ще има грижата за 15 години да вложи 450 000 лв. в опазване и охрана на дивеча. Срещу тази сума ангажиментът на държавата е да инвестира 2 250 000 лв. Държавата се задължава да инвестира 400 000 лв. в ремонт и поддръжка на ловната база, новият инвеститор има задължение да вложи за същото 50 000 лв. Той ще трябва  да инвестира в закупуване на дълготрайни материални активи 920 000 лв., а държавата – само 90 000 лв. Близо 640 000 лв. е длъжен да заплати спечелилият конкурса за фураж, с който да се подхранва дивеча, държавата ще участва в тази дейност със същата сума. Най-голям е делът на финансово участие на новия съсобственик в поддържането на фуражна база – близо 1 300 000 лв., докато държавата е задължена за същото с 830 000 лв.  

На 8 250 000 лв. възлизат прогнозните приходи от дейността на стопанството до 2031 година. 

Тогава изтича срокът на договора, който държавата ще сключи с новия инвеститор, т.е. съсобственик по смисъла на закона. Дейностите, които Северноцентралното предприятие, като принципал на ДЛС „Росица“ в Лъгът, ще съвместява с него, касаят поддържане на горите, на фуражна база, закупуване на фураж за подхранване на дивеча, опазване и охрана на дивеча, закупуване на жив дивеч за разселване, придобиване на движими дълготрайни материални активи за ползване от стопанството, ремонт, поддържане и почистване на горски пътища, както и на ловната база.

Всички средства, които ще бъдат вложени в тези дейности за следващите 15 години са разписани в приложение, което е неразделна част от министерската заповед. В друго приложение са описани очакваните приходи от ловностопаснска дейност по години, за следващите петнайсет.  

Как ще бъде избран инвеститорът, който ще съвместява дейностите в ловното стопанство в Лъгът заедно със СЦДП е въпрос на оценка. 

Оценката се получава посредством формула. От значение са предложените от кандидата задължителни инвестиции и разходи по отношение поддържането на горския фонд и дейностите за опазване на дивеча, в това число закупуване на дивеч за разселение, както и сумите, които ще бъдат дарени на стопанството за допълнителни инвестиции и размерът на вече инвестираните в стопанството средства. Оценката е комплексна и се получава в точки. А кандидатът, спечелил конкурса, е задължен да представи банкова гаранция за изпълнение на договора, който ще бъде сключен с него, в полза на Северноцентрално държавно предприятие, в размер на 80 000.00 лв.

Общата площ на ДЛС „Росица” е 13 401,1 ха.

От тях 97.7% е залесената площ, в по-голяма част с широколистни гори, като преобладават буковите.  На територията на стопанството са установени 32 дървесни вида, като общият запас от дървесина е 3 860 000 м3. Средният годишен прираст е 53 400 м3.

Ловните райони обхващат 25 000 ха от северните склонове на Стара планина – от вр. Бузлуджа на изток, прохода  „Шипка”, връх Корита до връх Росоватец на запад и граничи с други две ловни стопанства – на запад с „Русалка“, гр.Априлци и на юг с „Мазалат“, с. Горно Сахране. На югозапад е границата с Национален парк „Централен Балкан“.

ДЛС „Росица” предлага класически лов на благороден елен, сърна, дива свиня, елен лопатар и вълк.

Специалистите твърдят, че стопанството има силна популация на благороден елен заради добрите природни условия. А екземлярите са с отлични трофейни качества. Средното ниво на трофеите е 8-10 кг., като почти ежегодно се отстрелват и животни по 10-11 кг.

През 2015 г. са добити 8 трофея от благороден елен, от които три са със сребърен медал - най-големият e оценен с 203.33 CIC точки,  и четири с бронзов медал.

Разрешен за индивидуален лов целогодишно е глиганът, изключително популярен е ловът на сръндак. От стопанството твърдят, че високите запаси позволяват значителен отстрел, който обикновено е в рамките на трофеи с нетно тегло от 300 – 400 гр. През 2015 г. трофейните екземпляри са 20.

Първите конкурси за ловни концесии у нас бяха насрочени през 2012 година.  

 

написано от Емилия Димитрова

 

 

 

Клиент на "Хелиос" от Силистра спечели автомобил Форд Фокус
Бизнес
Животоподдържаща апаратура закупи "Севлиево 21 век" за болницата
Бизнес
Златен медал за качество за санитарните продукти Ideal Standard и Vidima
Бизнес
31 300 лв. събра "Севлиево 21 век" за МБАЛ "Д-р Ст. Христов"
Бизнес
Конкурсът „Баня на годината“ отличи най-оригиналните дизайнерски проекти
Бизнес
"Хелиос" осигурява дежурен екип в един от обектите си
Бизнес
Общината няма да разпределя дивидент от търговските си дружества
Бизнес
"Севлиево 21 век" обявява дарителска кампания заради Covid 19
Бизнес
Три торти, трима акционери и тиха наздравица белязаха 30 години "Хелиос" АД
Бизнес
Севлиевска фирма за бельо започна да шие предпазни маски
Бизнес
Късметлията на "Хелиос" днес си тръгна със спечеления автомобил
Бизнес
Дарението на "Севлиево 21 век" за болницата пристигна, след Великден влиза в употреба
Бизнес
Едноличните търговци внасят осигурителни вноски до 30 юни
Бизнес
Lidl и Kаufland даряват 300 хил. лева за купуването на респиратори
Бизнес
НАП няма да спре да запечатва обекти, но ще бъде снизходителна
Бизнес
От днес обектите на "Хелиос" АД работят с обичайното работно време
Бизнес