Търсене

МРРБ публикува за обсъждане насоки за саниране на жилищата, срокът е удължен до 31 май 2023 г.

Емилия Димитрова
МРРБ публикува за обсъждане насоки за саниране на жилищата, срокът е удължен до 31 май 2023 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува проект на Насоки за кандидатстване по първия етап от процедурата за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради. Съгласно проекта срокът за подаване на предложения за изпълнение на инвестициите за саниране не е края на март, както най-напред бе обявено, а края на месец май догодина.

До 31 май 2023 г. ще могат да бъдат подавани проекти за изпълнение на инвестиции, които да получат 100 % безвъзмездна финансова помощ от Плана за възстановяване и устойчивост. След това започва изпълнението на етап 2, по който домакинствата поемат 20 на сто от разходите по саниране и енергийно обновяване на сградите. 

Предвидено е и изменение в разпределението на финансовите средства по процедурата. Така например вече за всяка община е определена максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ, която тя може да получи за сгради на своята територия.

Дейностите ще се осъществяват на територията на цялата страна, в 28 области и 265 общини. Водещият партньор по предложението за изпълнение на инвестиции не може да получи финансниране, надвишаващо предварително разписаните лимити. Най-много средства ще получи столична Община - 150 млн. лв. По 80 млн. лв. ще получат трите най-големи общини след столична - Пловдив, Варна и Бургас. 

За общините Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Стара Загора и Благоевград са планирани по 50 млн. лв. Севлиево попада в група с други 40 общини, сред които Враца, Ловеч, Лом и др., а планирания обем на безвъзмездно финансиране за всяка от тях е 30 млн. лв. 

Крайни получатели по процедурата са Сдружения на собствениците, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), в допустимите за финансиране сгради, в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.

Предложения за изпълнение на инвестиция могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината или районната администрация на районна, където се намира сградата. Общинската администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му. 

Допустими за кандидатстване са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г.

При наличие на свързано строителство при кандидатстващи няколко блок-секции в една сграда, следва групата от блок-секции да кандидатстват с едно проектно предложение. В тази връзка е необходимо за групата от блок-секции да бъде създадено и регистрирано едно сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.

Ще бъдат финансиране всички дейности, предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност, в това число по външните сградни ограждащи елементи, поддмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.), топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.), ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност. Допустими за финансиране са още ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата, енергоспестяващо осветление в общите части, поставяне на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници, но само ако са предписани в енергийното обследване, ремонт на покрив. 

Няма да се финансират подмяна или монтиране на отоплителни тела в самостоятелните обекти; обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти; изпълнение на мерки по асансьорите, ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

Допустими за финансиране са и следните съпътстващи дейности: обследване за енергийна ефективност и сертифициране за целите на подаване на предложение по настоящата процедура; изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по проекта; изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ; авторски и строителен надзор; въвеждане на обекта в експлоатация; публичност и информация на проекта; организация и управление на проекта.

Мерките за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от Закона за енергийната ефективност. Докладът от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, определени в приложимата подзаконова нормативна уредба (Наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ). Наличието на енергийно и техническо обследване (включително сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и технически паспорт) е предварително условие за кандидатстване по настоящата процедура. 

Това, което притеснява гражданите към момента е ангажимента собствениците на жилища да финансират сами енергийното обследване на сградата. Тези суми ще им бъдат възстановени, когато предложението им бъде одобрено. Но не и в обратния случай. Сумата, която според насоките е разчетена за това е 6.28 лв. на кв. м. , което означава, че семействата в един блок трябва да са готови предварително да инвестират между 700 и 1000 лв. за енергийно обследване и да се надяват, че проектът им ще получи удобрение. В противен случай този разход остава изцяло за тяхна сметка. 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.