Търсене

Окончателно: От 1 януари 2025 г. количеството боклук става водещо за определяне размера на такса битови отпадъци

Емилия Димитрова
Окончателно: От 1 януари 2025 г. количеството боклук става водещо за определяне размера на такса битови отпадъци

Снимка: Pixabay

След повече от десетилетие отлагане се въвежда ред и справедливост при определяне на такса битови отпадъци. От догодина количеството боклук става водещо при определяне размера на такса смет, а общините ще избират между различни бази, на които да стъпят при изчисляването на дължимото от гражданите. 

Това стана ясно днес, след като правителството в оставка прие Наредба за определянето на такса битови отпадъци и изготвяне на план-сметката за разходите, свързани с боклука в населените места. Пълното име на наредбата е "Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси“. Проект на документа е публикуван в Портала за обществени консултации, а срокът за становища и мнения по него изтече в края на февруари. 

От догодина такса смет няма да се изчислява на база данъчна оценка на имота. 

Количеството битови отпадъци става водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, но не и задължителна. Общинският съвет може да приеме  различни от водещата бази, върху които да се изчислява такса смет за граждани и фирми. Това може да стане при условие че съществуват обективни обстоятелства, възпрепятстващи прилагането на водещата основа. 

Тъй като такса смет е сбор от три различни компонента - събиране и извозване на боклука до съоръженията за третиране, третиране на отпадъка в инсталации или съоръжения и поддържане на чистотата в териториите за обществено ползване, крайната сума, която граждани и юридически лица дължат се явява сбор от разходите, които Общината прави за всяка от трите дейности. 

 Индивидуално определено количество битови отпадъци за конкретен имот е един от вариантите за изчисляване на таксата.

Това важи за услугата определяне на разходите за събирането и извозването на битовия боклук. Как обаче може да се определи кой колко изхвърля? Според новата наредба това може да стане по три начина - чрез торби с определена вместимост и товароносимост; съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране, или според броя на хората в даден имот. 

Трите варианта са възможни и за определяне стойността на услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации.

Различни са възможностите за изчисляване стойността на услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Тук има само два варианта, които да послужат за база, върху която да се пресметне кой колко дължи - брой ползватели на услугата в имота и разгъната застроена и/или незастроена площ на имота.

Общинският съвет може да приеме различни основи за отделните населени места, за отделните зони в тях, за селищните образувания, за различните категории задължени лица и за отделните услуги, за които се заплаща таксата за битови отпадъци, като бъдат посочени изрично мотивите за различните основи.  

Как на практика ще става изчисляването на количеството генериран отпадък

Вариантът таксата за битови отпадъци за имота да се определя според количеството отпадъци, а то чрез торби с определена вместимост и товароносимост, ще се прилага по формула, в която от значение е годишният размер на частта от таксата за битови отпадъци за имота според количеството отпадъци, определено чрез торби, цената на една торба и брой торби за годината за имота.

Очакванията са, че с новия ред за изчисляване на дължимата такса смет сумите, които гражданите дължат ще нараснат за сметка на тези, с които е задължен бизнеса. Спорез проучване на Националното сдружение на общините в България в момента бизнесът генерира една трета от общото количество отпадък, а плаща две трети. При гражданите е обратното и това ще се промени при влизане в сила на новия ред. Последното означава, че гражданите ще плащат повече за битовия си отпадък, но колко повече, предстои да стане ясно когато промените станат факт не само на хартия. 

 

 

 

 

Коментари (1)
Подредба: Сортирай
  • 1 Аватар - Mr D Stocker
    Mr D Stocker

    So many in our village put garden waste in communal skips. (В нашето село толкова много хора изхвърлят градински отпадъци в контейнерите)

Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!