Търсене
Местни избори' 2023

Основни акценти от Програмата за развитие на Община Севлиево, 2024-2027*

Публикацията не е част от редакционното съдържание на сайта
Предизборен щаб на ПП ГЕРБ
Основни акценти от Програмата за развитие на Община Севлиево, 2024-2027*
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДА И СЕЛАТА:
 
 • Изграждане на кръгови кръстовища пред читалище “Развитие“ и на кръстовището между улиците „Росица“ и „Великотърновско шосе“;
 • Разширение на ул. “Стара планина“ между двете кръгови кръстовища с лента за паркиране;
 • Продължаване изграждането на паркинги и въвеждане на зона за платено паркиране в централна градска част;
 • Продължаване ремонтите на улици и тротоари в града и селата;
 • Изграждане на нова улица в ж. к. “Митко Палаузов“;
 • Благоустрояване на междублокови пространства в ж. к. “Митко Палаузов“, ж. к. “Д-р Атанас Москов“ и ж. к. “Димитър Благоев“ – улици, алеи, тротоари и зелени площи;
 • Рехабилитация на прилежащите пространства около ДК "Мара Белчева“;
 • Разширение на системата за видеонаблюдение в града и селата;
 • Разширяване на обществените местата с безплатен високоскоростен Интернет (Wi-Fi зони);
 • Обособяване на крайречна зона за отдих и спорт зад спортна зала „Дан Колов“ и в съседство с новата велоалея;
 • Адаптация на архитуктурно - художествения облик на моста на Колю Фичето над река Росица;
 • Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Севлиево;
 • Разширение на новия гробищен парк в Севлиево;
 • Възстановяване на гробищен парк в местността Турски гробища в Севлиево;
 • Изграждане на нови детски площадки;
 • Модернизация на уличното осветление в селата;
 • Основен ремонт на общински път GAB 1165 "Сенник - Душево - Столът - Боазът - граница с община Априлци";
 • Ремонт на общински път GAB 1168 с. Младен - с. Добромирка;
 • Разширение на гробищните паркове в с. Душево и с. Шумата;
 • Обследване на елементите на пътната инфраструктура с оглед увеличаване на безопастността на движение – маркировка и съоръжения за ограничение на скоростта в населените места;
 • Осветяване на всички пешеходни пътеки;
 • Довършване Реконструкцията на Довеждащия водопровод от ВЕЦ „Видима“ до ПСПВ – с. Стоките в участъка на територията на община Априлци;
 • Довършване Реконструкцията на Източния водопроводен клон от ПСПВ – с. Стоките до РВ „Буря-Добромирка“ в двата участъка от Етап 1 и в двата участъка от Етап 2;
 • Довършване на оставащата част от реконструкцията на уличните водопроводи в централната и северозападната градска част на Севлиево;
 • Реконструкция на уличните водопроводи в жилищните комплекси на град Севлиево;
 • Поетапна реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в с. Дамяново и с. Шумата;
 • Проучване на съществуващи и нови водоизточници за допълнително водоснабдяване в селата;
 • Прединвестиционни проучвания за изработване на ПУП (подробен устройствен план), както и за реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа за водоснабдяване на двете селищни образувания на града „Хоталич“ и „Севлиевски лозя“.
 
РАЗВИТИЕ НА СПОРТА И СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА:
 
 • Финансова подкрепа за спортните клубове на проектен принцип;
 • Безвъзмездно ползване на спортните бази от спортните клубове;
 • Финансова подкрепа на клубовете за републикански и международни състезания от спортния календар;
 • Изграждане на нова тренировъчна спортна зала в парк „Казармите“ за мини футбол, баскетбол, хандбал, волейбол и бадминтон;
 • Изграждане на нови тренировъчни игрища на открито за различни видове спорт в парк „Казармите“;
 • Изграждане на ново футболно игрище с изкуствена трева с размер 100х60 м. на територията на парк “Черничките“;
 • Модернизация на стадион „Раковски“ – лекоатлетическа писта, осветление, нови трибуни;
 • Изграждане на игрища за тенис, бадминтон и волейбол в парк “Черничките“;
 • Изграждане на скейт парк;
 • Изграждане на нова велоалея, свързваща края на ж. к. “Атанас Москов” с парк “Казармите”;
 • Продължаване изграждането на нови спортни и фитнес площадки в кварталите и населените места;
 • Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в спортна зала „Дан Колов“;
 • Създаване на възможност за използване на спортните и детски съоръжения на училищата и детските градини от децата в извънучилищно време;
 • Изграждане на спортни площадки в дворовете на СУ "Васил Левски" и II ОУ “Стефан Пешев“;
 • Подобряване на условията за спорт във физкултурните салони.
 
ЗЕЛЕН ГРАД И ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА:
 
 • Подмяната на досегашните контейнери тип „Бобър“ и тип „Ракла“ за битови отпадъци с нови контейнери „НОРД” в град Севлиево;
 • Провеждане на разяснителни кампании сред населението за повишаване и обогатяване на екологичната култура и събирането на отпадъците;
 • Оптимизиране на графика за сметосъбиране в селата;
 • Увеличаване броя на станциите за контрол на околната среда;
 • Продължаване засаждането на подходящи видове дървета по улици и паркове;
 • Продължаване почистването на речните корита на рeките Росица и Видима в границите на урбанизираните територии;
 • Благоустрояване на жилищните пространства по инициатива на гражданите, чрез предоставяне на средства и материали за озеленяване, на проектен принцип;
 • Изграждане на Западния обходен път на града, съгласно готовия технически проект и проектиране на Източния обход;
 • Вендинг система за обратно приемане на кенчета и пластмасови бутилки;
 • Изграждане на зарядни станции за електромобили;
 • Кампании за засаждане и залесяване, изграждане на повече зелени площи, създаване на благоприятни условия за активно включване на обществеността в кампании за засаждане на растения в градската среда.
 
РАЗВИТИЕ И ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА:
 
 • Нова индустриална зона между Севлиево и Габрово;
 • Изграждане на улици, свързващи града със Северна индустриална зона (от двете страни на републикански път I-4), вкл. велоалея;
 • Осигуряване на достъпност чрез рехабилитация на улици и въвеждане на енергийно ефективно осветление в индустриална зона „Изток“ и индустриалната зона по ул. “Мармарча“;
 • Публично-частни партньорства с бизнеса за бъдещи инвестиции в имоти общинска собственост.
 
РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА И ТУРИЗМА:
 
 • Ревитализация на археологически парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич“;
 • Дейности за популяризиране на основния туристически продукт на региона като участия в туристически борси и инфо турове за туроператори и блогъри. Провеждане на ефективен маркетинг, реклама и информационен обмен;
 • Развитие на туристическите атракции и организиране на туристически мероприятия – пешеходни, водни и велопоходи, събития от културния календар;
 • Подобряване на туристическата инфраструктура чрез рехабилитация и маркиране на туристически маршрути, реконструкция на елементи от инфраструктурата за достъп до туристически обекти и изграждане на нова туристическа инфраструктура;
 • Подкрепа за развитие на събитията в ежегодния културен календар на общината: "Семе Българско", "Празник на тиквата", "Рок фестивал Хоталич", младежки фестивали и др.;
 • Дигитализация на музейни и библиотечни фондове;
 • Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ДК “Мара Белчева“;
 • Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Народно читалище "Развитие 1870" - Севлиево;
 • Обновяване на материално-техническата база на Народно читалище “Св. Климент Охридски-1899“ в с. Сенник и Народно читалище „Сполука-1920“ в с. Душево;
 • Подкрепа за инициативите на местните творци, писатели, музиканти, художници, танцови състави;
 • Постоянни открити сцени с регулярна програма за изява на местните и гостуващи състави, и изпълнители в парковете и в ДК”Мара Белчева”.
 
КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ДОСТЪПНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:
 
 • Продължаване подпомагането на семейни двойки, нуждаещи се от асистирана репродукция;
 • Кадрово укрепване чрез отпускане на стипендии за студенти и специализанти, които след това имат ангажимент да се върнат и да работят в общинската болница;
 • Проучване възможността за осигуряването на поне една денонощна аптека в града;
 • Ремонт и обновяване на Домашния социален патронаж;
 • Реформиране и обновяване на Дома за стари хора в с. Добромирка;
 • Преместване на Дома за стари хора от с. Стоките в общежитието на бившата Професионална гимназия по керамика;
 • Подобряване енергийната ефективност на 3 сгради за социални услуги: Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в гр. Севлиево, Център за настаняване от семеен тип за деца в гр. Севлиево и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства – 1 и 2 в с. Батошево;
 • Трансформиране на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Батошево с капацитет 40 човека в два Центъра за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост;
 • Подобряване на материалната база в пенсионерските клубове на територията на община Севлиево;
 • Изграждане на фотоволтаични системи в сградите за социалните услуги;
 • Продължаване подпомагането на жители на община Севлиево, които са в тежко здравословно състояние в Регионален хоспис – стационар - гр. Дряново;
 • За подпомагане семействата в отглеждането на децата - предоставяне на широк кръг от здравни, социални, образователни, спортни услуги и дейности;
 • Грижата за възрастните и самотни хора - хранене и подпомагане (Домашен социален патронаж), обгрижване в семейна среда (социална услуга „Асистентска подкрепа“, механизъм „Лична помощ“, подпомагащ хора с увреждания), получаване на здравно-социални услуги в Дневни центрове, Център за обществена подкрепа или при настаняване в Центрове за настаняване от семеен тип или Домове.
 
ПРИОРИТЕТ: СЪВРЕМЕННО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДКРЕПА ЗА МЛАДИТЕ. СЪЗДАВАНЕ НА ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ ЗА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ:
 
 • Реконструкция, обновяване, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки на СУ "Васил Левски" - гр. Севлиево;
 • Оборудване на STEM кабинети в училищата;
 • Подобряване на образователната среда чрез създаване на извънучилищни центрове със STEM среда;
 • Модернизиране на материалната база, оборудването и дидактическите средства в училищата, детските градини и детските ясли, вкл. осигуряване на материали за развитие на мисленето и въображението на децата, с цел изграждане на стимулираща и подкрепяща развитието на всяко дете образователна среда;
 • Подкрепа за създаване на ефективна партньорска мрежа между училищата и детските градини с неправителствени организации по въпросите на предучилищното, училищното образование и участие в партньорски проекти;
 • Разширяване на обхвата на децата до 7 години в образование и грижи в ранна детска възраст, ефективна социализация чрез дейности в детските градини и по проект в Общностен център;
 • Проектиране и търсене възможности за изграждането на Дигитален културен и иновационен център в старата сграда в парк “Казармите“. Холограми, мапинг, 3D принтери, дронове, всякакви информационни технологии, подкастове, електронна музика, лазерни изкуства и други, със съответните семинари, пленери, курсове и фестивали;
 • Подобряване на материално-техническото оборудване в детските градини и училищата;
 • Създаване на младежки център за превенция на наркотични и други зависимости. Съвместна работа с МКБПОПМН, училища и НПО;
 • Обновяване на съществуващи и изграждане на нови детски площадки в града и селата.
-
*Представената информация е резюме на управленската програма за следващия мандат.
Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.