Търсене

Разрешение за продажба на продукти в ЕС ще се дава, ако доставчикът декларира, че продуктът не идва от земя, предмет на обезлесяване

Европейският парламент приема нов закон за борба с обезлесяването в световен мащаб
Разрешение за продажба на продукти в ЕС ще се дава, ако доставчикът декларира, че продуктът не идва от земя, предмет на обезлесяване

Между 1990 и 2020 г. обезлесяването е причинило загуба на площ, по-голяма от ЕС ©AdobeStock Richard-Carey

Нов закон, целящ защита на климата и биологичното разнообразие, задължава дружествата да гарантират, че продаваните в Европейския съюз продукти не са довели до обезлесяване и деградация на горите.

Текстът не налага забрани на държави или стоки, но дружествата ще получават разрешение да продават продукти в Съюза, само ако доставчикът на съответния продукт е представил декларация за надлежна проверка, потвърждаваща, че продуктът не идва от земя, която е била предмет на обезлесяване, и че производството му не е довело до деградация на гори, включително на незаменими девствени гори, след 31 декември 2020 г.

По искане на Европейския парламент дружествата ще трябва да удостоверяват още, че продуктите отговарят на съответното законодателство на държавата на производство, включително в областта на правата на човека, както и че правата на засегнатото коренно население са спазени.

Обхванати продукти

Продуктите, обхванати от новото законодателство, са едър рогат добитък, какао, кафе, палмово масло, соя и дървен материал, включително такива, които съдържат, са били хранени или са били произведени със съответните стоки (например кожа, шоколад и мебели). По време на преговорите списъкът бе допълнен с каучук, дървени въглища, печатни изделия и редица производни на палмовото масло.

Парламентът осигури и по-широко определение за деградация на горите, което включва преобразуването на първични гори или естествено възобновяващи се гори в горски насаждения или в други залесени земи.

Контрол, основан на риска

Чрез обективна и прозрачна оценка Комисията ще класифицира държавите или части от тях в рискови категории – с висок, стандартен или нисък риск, в срок от 18 месеца от влизането в сила на настоящия регламент. Продуктите от държави с нисък риск ще подлежат на опростена процедура за надлежна проверка. Делът на проверките на оператори зависи от нивото на риска в страната: 9% за държавите с висок риск, 3% за тези със стандартен риск и 1% за държавите с нисък риск.

Компетентните органи на ЕС ще имат достъп до съответната информация, предоставена от дружествата, като например координати за геолокация, и ще извършват проверки с помощта на инструменти за спътниково проследяване и ДНК анализ, за да проверят откъде идват продуктите.

Санкциите за неспазване трябва да са пропорционални и възпиращи. Максималната глоба трябва да представлява най-малко 4% от общия годишен оборот в ЕС на оператора или търговеца нарушител.

Между 1990 г. и 2020 г. обезлесяването е причинило загуба на площ, по-голяма от ЕС; потреблението в Съюза е отговорно за 10% от загубитеНовите правила се прилагат за едрия рогат добитък и стоки като какао, кафе, палмово масло, соя, дърво, каучук, дървени въглища и печатни изделияДобавят се допълнителни изисквания, свързани с правата на човека и правата на коренното население
Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!