С „бланкетни формулировки“ е избран изпълнител на обществена поръчка

• Оценката на техническата оферта на класирания на второ място участник е противоречива, неаргументирана, както и подменяща и заобикаляща факти, а мотивите за класиране съдържат противоречиви констатаци

• Противоречивите и взаимоизключващите се мотиви се приравняват на липса на мотиви

С решение от 6 юни т.г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) върна на Община Севлиево преписката по обществената поръчка за избор на изпълнител за провеждане на информационни кампании и обучения по време на изграждането и след въвеждането в експлоатация на системата за управление на био-отпадъците в региона. Със същото решение от комисията указват на Общината да проведе наново процедурата от последното законосъобразно действие в нея, както и да заплати на дружеството, което обжалва класирането на участниците, 850 лв. разноски.

Обществената поръчка е за избор на изпълнител, който да внедри система за разделно събиране на биоразградими отпадъци, да обучи персонала, който ще я поддържа и експлоатира, да раздаде индивидуални съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци и да информира и инструктира населението от общините Севлиево, Дряново и Сухиндол за работата на новата система. Дейностите са част от изпълнението на проекта "Прилагане на децентрализиран модел за управление на биоотпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл. изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“. Проектът се изпълнява на територията на общините Севлиево, Дряново и Сухиндол и се финансира по Оперативна програма „Околна среда“. Стойността му е 2.2 млн. лв., от които малко над 300 хил. лв. е собственото участие.

Производството пред КЗК бе образувано по жалба на „Ламбаджиев стандарт“ ООД – дружество, регистрирано в София, класирано на второ място в процедурата за избор на изпълнител. На първо място комисията, назначена със заповед на кмета на Севлиево и председателствана от зам.-кметът Невена Тодорова класира ДЗЗД „Средновековен град Хоталич“.  

Класираният на първо място участник предложи цена за изпълнение на проекта 161 123 лв., а класираният на второ място с близо 63 хил. лв. по-ниска оферта (98 000 лв.) Не цената обаче обжалва „Ламбаджиев стандарт“, а оценките на комисията по отношение предложеното изпълнение на дейностите по проекта.

Съществено нарушение на правилата

 „При мотивирането на оценката си комисията се е задоволила да възпроизведе неколкократно методиката за оценяване на офертата, като не е изложила конкретни обстоятелства и факти от техническото предложение на участника, с които да обоснове поставянето на оценки“, пише в решението на КЗК, с което решението за класиране на участниците се отменя. Дори само това действие на комисията е „съществено нарушение на правилата“ и е достатъчно за отмяна на класирането на участниците, смятат от КЗК. Оказва се, че то не е единствено.

Противоречиви оценки

Оценката на техническата оферта на класирания на второ място участник е противоречива, неаргументирана, както и подменяща и заобикаляща факти, а мотивите за класиране съдържат противоречиви констатации, смятат от КЗК. В решението им е посочен пример, при който на стр. 5 от протокол № 2 от работата на комисията е записано, че „Ламбаджиев стандарт“ е представил план за работа и „е описал ясно своята стратегия за постигане на целите на проекта“, а на следващата страница на същия протокол пише, че „липсва цялостна стратегия за изпълнение на целите на обществената поръчка“.

КЗК намира, че двете твърдения относно това има или няма стратегия за изпълнение са противоречиви и взаимоизключващи се, заради което „липсата на аргументи в тази насока води до необоснованост на присъдените точки“. В тази връзка от комисията отчитат, че „противоречивите и взаимоизключващите се мотиви се приравняват на липса на мотиви“.

Декларативни заключения

Комисията е направила невярна констатация и по отношение на техническото предложение на участника. В протокола от работата й е записано, че класираното на второ място дружество е описало дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение на предмета на поръчката, преповтаряйки техническата спецификация, но от КЗК отчитат, че това не е вярно.

По отношение на мерките за добро изпълнение на работата, предложени от „Ламбаджиев стандарт“, комисията от Общината отчита, че „участникът не е предложил мерки, целящи качественото изпълнение и постигане на целите на обществената поръчка“. От КЗК обаче намират тези заключения за „декларативни и бланкетни“, преповтарящи методиката за оценка, което, както е разяснено по-горе, е нарушение на правилата за мотивираност“.

Община Севлиево да се ангажира с конкретни доводи

В хода на производството пред КЗК е установено, че техническото предложение на „Ламбаджиев Стандарт“ съдържа методи за постигане на качеството, заради което на Община Севлиево се указва при новото разглеждане на преписката да се ангажира с конкретни доводи, когато отсъжда, че съдържанието на офертата навежда на извод за липсващи мерки, целящи качествено изпълнение.

Комисията, назначена със заповед на кмета на Севлиево не е анализирала съдържанието на техническата оферта и не е разяснила защо според членовете й предложеното от участника не е съобразено с предмета на поръчката. „Отново мотивите са декларативни“, заключват от КЗК, а част от съдържаниета на офертата изобщо не е анализирано. Вместо това отново се преповтаря методиката за оценка.

Любопитна подробност е, че въпреки значително по-ниската ценова оферта на „Ламбаджиев стандарт“, от дружеството не твърдят, че има нарушение в тази посока, но смятат, че е необходим анализ и на ценовите предложения.

Класираното на първо място дружество „Средновековен град Хоталич“ е дружество по задълженията и договорите. Справка в Регистър БУЛСТАТ сочи, че то е обединение между габровското дружество „Елмазови“ и севлиевското „Адаса 7“ ЕООД, регистрирано в Севлиево, представлява се от Мирослав Маринов. Собствеността в него е 84 на сто за „Елмазови“, 16 на сто за „Адаса 7“.

„Адаса 7“ е собствeност на бившия служител за връзки с обществеността на Община Севлиево Мирела Ганчева, по-късно кандидат за народен представител в листата на ГЕРБ. 

„Елмазови“ е инициатор и организатор на фестивала „Семе българско“, който се провежда ежегодно в Севлиево от шест години, съвместно с Община Севлиево.  

С пълното решение на КЗК може да се запознаете тук, раздел "Документи".

автор: Емилия Димитрова

Новите заповеди на здравния министър не казват нищо ново
Общество
Отварят галерии, музеи и библиотеки, в Севлиево - стъпка по стъпка
Общество
Библиотеката отваря, върнатите книги под карантина за 72 часа
Общество
Област Габрово е втора в страната по застаряващо население след Видин
Общество
В Севлиево остават затворени басейните и площадките на открито
Общество
Председателят на НЧ "Развитие-1870" за 150 г. Читалище в Севлиево
Общество
Денят на Европа – 9 май: 70 години на европейска солидарност
Общество
Поставена под карантина в Перущица, се прибрала в Габрово
Общество
Денислав Богданов завоюва първо място в конкурс за рецитатори
Общество
Гражданите да не се поддават на тормоз от колекторските фирми
Общество
Габровец отишъл да си вади паспорт, докато е под карантина
Общество
Падна забраната за вендинг машини и топли витрини
Общество
Защо отсякоха здрав орех и къде е дървесината? Общината мълчи
Общество
Честит празник на буквите, словото и творчеството!
Общество
От 9 май пада ограничението за посещения на Хоталич
Общество
Община Севлиево става малко по-прозрачна, за разлика от Габрово
Общество