Търсене

Съдът отмени 12 текста от Наредбата за паркиране

Съдът отмени 12 текста от Наредбата за паркиране

Със свое решение от 10 май 2017 г. Административният съд в Габрово отмени дванайсет текста от Наредбата за условията и реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Севлиево, приета с Решение на Общинския съвет от 15 ноември 2016 г. Текстовете бяха протестирани от Районна прокуратура Севлиево с аргумента, че противоречат на по-висши нормативни актове, каквито са Законът за движение по пътищата /ЗДвП/ и Законът за пътищата /ЗП/.

В приетата през ноември маналата година наредба местата за престой и паркиране на пътни превозни средства в град Севлиево „се определят с писмена заповед на кмета на община Севлиево“ и „могат допълнително да се обозначават и обособяват по начин, предвиден в заповедта на кмета“.

Според съда това означава, че кметът е този, който решава кои да бъдат местата за платено паркиране, както и тези с режим на кратковременно платено паркиране, т.нар. „синя зона“. Съгласно наредбата, която съветниците одобриха, кметът определя границите на синята зона и одобрява списък на улиците и местата, които попадат в нея. „Видно е, че с посочените разпоредби от Наредбата кметът на общината получава правото еднолично и самостоятелно да определя местоположението, обхвата, границите, измененията и допълненията в тях на местата за платено паркиране и гр. Севлиево. Така делегираните по силата на наредбата права се явяват в противоречие с нормата на ЗДвП, съгласно която „В населените места собственикът или администрацията, управляваща пътя, може да определи райони, пътища или части от пътища за зони за платено и безплатно паркиране в определени часове на денонощието“, пише в решението на съда. Според магистратите Законът за движение по пътищата е предвидил права за собственика на пътя - ОбС Севлиево, като не е предвидена възможност тези права да бъдат делегирани другиму“, в случая на кмета. Съдът е приел за вярно, че съгласно ЗДвП общинските пътища се управляват от кмета на общината, „но това правомощение не се припокрива със създаване на право за самостоятелно определяне на описаните по-горе зони“.

Друг протестиран и отменен текст касае забраната за паркиране в „паркове, алеи, градини, зелени площи и тротоари, освен в случите, когато на територията им има специално обособени и обозначени за това места“. Така е записано в наредбата. Съдът обаче е счел, че алеите и зелените площи разширяват изброените в закона места. Съгласно ЗДвП забраната за паркиране касае „паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци и на тротоари в населени места“.

Противоречие са видяли административните съдии и в чл. 15 на наредбата, който казва че „на улици, площади и паркинги - общинска собственост, на специално обозначени за това места може да се въвежда режим на платено паркиране „служебен абонамент“ в работни дни и часове от 08.00 часа до 17.00 часа“.  Законът обаче казва, че платено паркиране е предвидено за „райони, пътища или части от пътища“.

Разминаване между наредбата и закона има и в друг член, който урежда глобите на нарушителите, които паркират на местата, определени само за пешеходци. Наредбата „казва“, че „на извършителите се налагат глоби в размер от 50 лв. до 250 лв. за физически лица и имуществена санкция от 100 до 500 лева за еднолични търговци и юридически лица“. Законът обаче, който е с по-висок ранг от общинската наредба ,казва: „Наказва се с глоба от 50 до 200 лв. лице, което паркира пътно превозно средство в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за това места“. Заради въвеждането от ОбС Севлиево на допълнителен критерий, т.е. глоби за еднолични търговци и юридически лица, каквито няма в закона, съдът отменя и въпросния текст от наредбата.

И последният отменен текст е за глобите, които се налагат на лица, които повредят или демонтират пътен знак, указателна табела или друго съоръжение от вертикалната пътна сигнализация. Наредбата предвижда глоби от 50 до 500 лв., но законът казва, че глобите са от 100 до 500 лв., което прави текста от наредбата неприложим.

С тези аргументи Административният съд в Габрово отменя Наредбата за паркиране на територията на град Севлиево в частта на оспорените текстове, квалифицирани като незаконосъобразни.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!