Търсене

В област Габрово живее 1.5% от населението на България, 30 на сто са на над 65 г.

Ковид-19 и заговорът за намаляването на световното население

снимка: Pixabay

Към края на 2022 г. по данни на текущата демографска статистика населението на област Габрово наброява 95957 души, което представлява 1.5% от населението на страната и 14.0% от населението на Северен централен район. В сравнение с 2021 г. населението на областта намалява с 1451 души.

Мъжете в областта са 45500 (47.4%), а жените 50457 (52.6%) или на 1000 мъже се падат 1109 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 51 години. С нарастване на възрастта се увеличава броя и относителният дял на жените от общото население на областта.

В края на 2022 г. лицата на 65+ са 28829 или 30% от населението в областта, като в сравнение с 2021 г. този дял нараства с 0.2 процентни пункта. По този показател областта заема първите места в страната заедно с област Видин (31.1%).

Децата до 15 години към края на 2022 г. са 11290 или 11.8% от общия брой на населението в областта, като този дял е един от най-ниските в страната след Смолян (10.8%) и Видин (11.5%).

Към 31.12.2022 г. общият коефициент на възрастова зависимост в областта е 71.8% или на всяко лице от зависимите възрасти се пада по-малко от две лица в активна възраст. Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която от 46.7 години в края на 2021 г. нараства до 49.1 години през 2022 г.

Променя се броя и относителният дял на населението в под, във и над трудоспособна възраст, като влияние оказват законодателната дейност и застаряването.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2022 г. е 52097 души или 54,3% от населението на областта, като мъжете са 27565 души, а жените са 24532 души.

Към края на 2022 г.населението в надтрудоспособна възраст наброява 31.7 хиляди души или 33.0% от населението в областта.

Възпроизводството на населението се характеризира с коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 години) и броят на влизащите (15-19 години). Към края на 2022 г. коефициента на демографско заместване е 55.9%.

През 2022 г. в област Габрово са регистрирани 691 родени деца, като от тях живородените са 685 или 99.1%. В сравнение с 2021 г. броят на живородените се увеличава със 75 или с 12,3%. Коефициентът на обща раждаемост през 2022 г. е 7.1‰.

В област Габрово умрелите лица през 2022 г. са 2411, а коефицентът на обща смъртност е 24.9‰, като по този показател областта е на първо място в страната заедно с областите Видин (27.9‰) и Монтана (24.6‰). Въпреки че спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 504 (17.3%) нивото на обща смъртност продължава да е високо. Смъртността сред мъжете (26.1‰) е по-висока в сравнение със смъртността при жените (23.9‰).

Продължават силно изразените различия в смъртността сред градското и селско население. Коефициентът на смъртност в селата (35.3‰) е по-висок от този в градовете (22.3‰).

Сключените бракове в област Габрово през 2022 г. са 329, като три четвърти от всички сключени бракове са в градовете.

Средната възраст при сключване на първи брак за жените и мъжете е съответно 30.2 и 34.0 години. За 81.2% от мъжете и 78.1% от жените сключения граждански брак е първи.

Броят на разводите през 2022 г. сред населението на област Габрово са 138. От всички прекратени бракове 83.3% са в градовете.

Броят и структурата на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично движение.

Разликата между живородени и умрели представлява естествения прираст на населението. След 1990 година демографското развитие на областта се характеризира с отрицателен естествен прираст. През 2022 г. в резултат на отрицателният естествен прираст населението на област Габрово намалява с 1726 души, а измерено чрез коефициента на естествен прираст това намаление е минус 17.8 ‰, което нарежда областта сред първите в страната по отрицателен естествен прираст.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.