Търсене

Избягването на прекомерното опаковане и подобряването на разделното събиране може значително да намали отпадъците и подобри околната среда

В периода 18-26 ноември се провежда Европейската седмица за намаляване на отпадъците
Информационен център на РИОСВ Велико Търново
Избягването на прекомерното опаковане и подобряването на разделното събиране може значително да намали отпадъците и подобри околната среда

Отпадъците от опаковки имат тежки последици, особено за морската среда. Избягването на прекомерното опаковане и подобряването на разделното събиране може значително да намали явлението, снимка: Pixabay

В периода 18-26 ноември се провежда Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Нейната основна цел е да повиши осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците и да насърчи практически дейности за справяне с проблемите, които предизвикват различните видове отпадъци.

Водещата тема тази година е свързана с опаковките - намаляване на тяхната употреба, повторното им използване, разделното събиране и рециклиране.

РИОСВ – Велико Търново се включва в кампанията. Съвместно с Регионалната лаборатория ще бъде предадена събираната от служебните помещения хартия за рециклиране.

Повече за темата на 2023 г.: Опаковките (източник: https://ewwr.eu/)

В нашето ежедневие опаковката ни помага да съхраняваме, защитаваме, транспортираме, и дори представяме, всякакъв вид стоки. Тя присъства във всички стъпки по веригата от производителя до потребителя. Опаковките обаче имат огромно въздействие върху околната среда.

По отношение на използването на първичен материал, 40% от пластмасите и 50% от хартията, използвани в Европейския съюз, са предназначени за опаковане. В същото време, като краен продукт, те представляват 36% от твърдите битови отпадъци. Общото генериране на отпадъци от опаковки в ЕС се е увеличило от 66 милиона тона през 2009 г. на 78,5 милиона тона през 2019 г. (около 173 кг. на жител).

Пандемията от COVID-19 може допълнително да е засилила тенденцията поради повече интернет продажби, повече продажби в супермаркети за храна, консумирана у дома, вместо в ресторанти и повече доставка на храна за вкъщи.

След като опаковката стане отпадък, тя се сортира между рециклируеми и нерециклируеми отпадъци от опаковки. От 2012 г. до 2020 г. количеството нерециклируеми опаковки нараства. Ситуацията се утежнява още повече от значителното количество рециклируеми отпадъци, които поради липсата на инфраструктура за рециклиране и нерентабилността на процеса на рециклиране, попадат на депата. Нещо повече, съответна част дори не се събира, а това се отразява на околната среда, особено на морската.

За да се справи с тази ситуация, през декември 2020 г. Комисията си постави за цел всички опаковки да могат да се използват повторно или да се рециклират по икономически осъществим начин до 2030 г. с цел намаляване на опаковките, свръхопаковките и следователно отпадъците от опаковки. Ролята на предотвратяването на отпадъци е ключова за постигане на целта.

 Защо превенцията е ключова за намаляване на въздействието на опаковките върху околната среда?

Въздействието на опаковката върху околната среда варира в зависимост от материала. Пластмасовите опаковки са най-въглеродно-интензивният материал, с общо 1,8 тона емитирани СО2 еквивалент (CO2e) за жизнения цикъл на един тон пластмасова опаковка. Следват хартия/картон и стъкло, които имат емисии съответно от 809 и 565 кг CO2e на тон. Дървените опаковки имат 19 кг нетни емисии на CO2e на тон (източник: доклад на Eunomia от декември 2021 г. въз основа на данни на EUROSTAT). Оценката на докладите за ранно предупреждение на Комисията досега разкрива, че пластмасата е най-предизвикателния поток от отпадъци от опаковки по отношение на рециклирането. Оценката установи, че 19 държави членки може да са изложени на риск да не постигнат целта за 50% рециклиране през 2025 г. Основните причини за непостигане на целите за рециклиране са ниските нива на разделно събиране на отпадъците от пластмасови опаковки. Това още повече изяснява колко важно е насърчаването на предотвратяването на отпадъци от опаковки, тъй като рециклирането само по себе си не може да бъде отговор.

 Защо опаковането е подходящ сектор за преминаване към кръгова икономика?

Търсенето на опаковки, заедно с ниските нива на повторна употреба и възможност за рециклиране, води до постоянната нужда от невъзобновяеми първични ресурси. И накрая, докато генерирането на емисии на парникови газове от опаковките продължава да нараства – прогнозира се те да достигнат 66 милиона тона CO2e през 2030 г. – отпадъците от опаковките имат тежки последици, особено за морската среда. Избягването на прекомерното опаковане и подобряването на разделното събиране може значително да намали явлението - изхвърляне на отпадъци и да повиши качеството на готовия за рециклиране материал.

 Ролята на Европейската седмица за намаляване на отпадъците

Европейската седмица за намаляване на отпадъците се фокусира върху опаковките за втори път в своята история (първият път е през 2016 г.). Дори и след 7 години тази тема продължава да бъде ключова по отношение на генерираните отпадъци, които не са намалени, а са тласкани напред с нарастването на сектора на електронната търговия. Целта на кампанията е да повиши осведомеността за силното въздействие на опаковките върху околната среда, като предоставя информация, идеи и подкрепа за насърчаване на по-устойчиво потребителско поведение.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!