Търсене

В ПГМЕТ приключиха дейностите по проект "Информационно комуникационни технологии и приобщаващо образование"

ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
В ПГМЕТ приключиха дейностите по проект

Приключиха дейностите по проект № 2020-1-BG01-KA101-078663 „Информационно комуникационни технологии и приобщаващото образование“, КД 1, сектор „Училищно образование“, дейност „Училищно образование“, финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Той се реализира през учебната 2021/2022 година на територията на България и Испания и ползватели бяха 12 учители от ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“.

Проектната инициатива целеше разширяване и надграждане на професионалните педагогически и методически знания и умения в сферата на Информационно и комуникационните технологии, преподаването на чужд език и език по професията, приобщаващо образование, отговарящо на конкретните образователни нужди на учениците; внедряване на различни електронни и информационни ресурси по време на обучителния процес с цел усъвършенстване и модернизиране на образователната среда; създаване на предпоставки за преодоляване на времевите и пространствени ограничения на традиционното обучение, както и пред обучението на ученици с нисък социално-икономически статус, застрашени от отпадане от училище ученици, с ниска мотивация и проблемно поведение чрез внедряване на нови техники и методи на преподаване; развиване и подобряване на лингвистичните познания и умения за приспособяване към мултикултурна среда, като по този начин ще увеличат възможността да използва по-широк кръг от информационни и образователни ресурси според спецификата на предметната си област.

След преминати обучения по темите „Съдържателно-езиково интегрирано обучение“ и „Дигиталната класна стая: как да интегрираме информационно и комуникационните технологии в класната стая“ ползвателите по проекта повишиха дигиталните си компетентности, създадоха учебни материали чрез онлайн платформи, развиха умения за планиране на урок, избор на подходящи ресурси съобразно знанията, възможностите и индивидуалните потребности на учениците. Всички учители проведоха открити уроци и демонстрираха умения за работа с платформи Mentimeter, Padlet, Kahoot, Canvaq Timetoast и др. Учителите по чужд език приложиха съдържателно-интегрирано обучение CLIL в часовете.

На заседания на Методическите обединения в ПГМЕТ участниците в проекта демонстрираха пред колегите си създадените учебни материали и предадоха знания и умения за работа с електронни платформи и ресурси.

Проведените обучителни курсове от M&M Profuture training в Барселона, Испания допринесоха съществено за повишаване и подобряване работата на педагогическите специалисти, взаимодействието в колегиалната общност и в урочната работа по предмети с учениците.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!