Търсене

За 40 места във вододайните зони в Лъгът има позволителни за сеч

За 40 места във вододайните зони в Лъгът има позволителни за сеч

За периода 1 януари 2017 г. - 12 юли 2017 г. за сечи във вододайните зони в района на ДЛС "Росица" са издадени позволителни за сеч за 40 подотдела. Те са за ползване на 14 160 куб.м дървесина. От тях чрез възобновителна сеч следва да бъдат добити 2 991 куб.м, с отгледна сеч – 3 676 куб. м, от санитарна и принудителна сеч – 7 267 куб.м и 226 кубика дървесина от технически сечи. 

Това става ясно от протокола на комисията, назначена със заповед на директора на Северноцентрално държавно предприятие в Габрово инж. Цветелин Миланов, да извърши пълна комплексна проверка на ползването на всички сечища държавна горска територия във вододайните зони. Обхватът на проверката във време е от началото на тази година до 12 юли т.г., а териториалния й обхват са поделения на държавното предприятие – ДГС Габрово и ДЛС Росица. ДГС Севлиево не е било обект на проверка, тъй като за 2017 г. няма издавани позволителни за сеч във вододайни зони.

Проверката е установила, че се изпълняват разпоредбите на земеделското министерство от 25 януари т. г. които ограничават сечта във вододайни зони до 80% от планираното. За ДЛС "Росица" издадените позволителни за сеч са за отсичане на 20% от дървесината в насажденията с възобновителни сечи.

Провеждането на огледни сечи е ограничено, предвид задължителното провеждане на санитарни и принудителни сечи. Отсича се между 15 % и 20% от дървесината в насажденията.

По отношение на санитарни и принудителни сечи от предвидените по план 830 куб.м годишно, са издадени позволителни за сеч за 7 267 куб.м. Провеждат се в насаждения с установени от Лесозащитна станция (ЛЗС), София и Регионална дирекция по горите, В. Търново и РИОСВ гр. Велико Търново повреди по дърветата от болести, вредители и климатични фактори. Отсичат се увредените дървета, от 10% до 100 % от смърча и/или бора и 10 ÷ 20% от бука, е констатирала проверката.

Технически сечи се провеждат в незначителен обем и предимно заради необходимост от просветляване на горски пътища и прокарване на просеки на въжени линии.

На територията на ДЛС Росица се водят сечи на 2,6% от площта на вододайните зони, като предвидената за добив дървесина е в размер на 73% от горскостопанския план. Поради установени повреди по изкуствено създадените иглолистни гори, 51% от дървесината се добива от санитарни и принудителни сечи за да се предотврати разпространението на болести и вредители. Възобновителните сечи са ограничени до 27% от предвижданията на ГСП, а отгледни сечи за „прореждане“ на млади гори се провеждат само след като е осигурено задължителното провеждане на санитарните и принудителните сечи.

По-долу публикуваме мерките, които горските са взели за ограничаване последиците от стопанската дейност ДЛС "Росица" по реда, по който са описани в протокола на проверяващата комисия:

"„реабилитира“ извоза с въжени линии, като през 2016 г. 53% от дървесината във вододайните зони се е извозвала въздушно, без увреждане на почвите;

увеличен е извоза на дървесината с животинска тяга като най-екологосъобразен след извоза е въжени линии – 24% през 2016 г. и 55% за проверените насаждения;

подменени са верижните трактори с колесни за намаляване въздействието върху почвата – извозът с верижни трактори през 2016 г. е сведен до 4%;

утвърдена е традиция за създаване на малки противоерозионни съоръжения за ограничаване и недопускане на ерозия по извозните пътища и временните складове;

дейността на ДЛС Росица се планира така, че в едно от основните водохващания да не се провеждат сечи в съответната година;

стопанството е едно от първите в страната поддържащо международен сертификат за отговорно и природосъобразно стопанисване на горите ( от 2009 г.), като дейностите в горите ежегодно се проверяват от независими одиторски екипи".

А най-честите пропуски и нарушения установени при проверките са:

- наличие на увреден подраст при сечта и извоза;

- наличие на фигури с дърва за огрев, облегнати на живи стоящи немаркирани дървета;

- наличие на части от стъбла, закачени на немаркирани дървета;

- наличие на отсечена дървесина разхвърляна в сечище, неподредена на фигури;

- наличие на коловози по части от извозните пътища;

- почистването на някои от сечищата не се извършва едновременно със сечта;

- почистването на някои от сечищата е по начин, неотговарящ на посочения в позволителното за сеч и технологичния план за добив на дървесина;

- поради стръмните терени масово се прилага следната практика: първоначално да се извозва строителната дървесина, а дървата и технологичната дървесина се извозват по – късно. Почистването на сечищата се извършва при извоза на дървата, към края на срока за сеч и извоз, а сечищата почти през целия период за сеч остават частично почистени или непочистени. Тази практика не представлява нарушение на нормативната уредба. Общото състояние на сечищата по време на сечта обаче не създава впечатление за отговорно стопанисване и придобива изискващият се от нормативната уредба вид непосредствено преди освидетелстване на сечищата. В тази връзка изискваме ръководствата на ДГС Габрово и ДЛС Росица да предприемат действия за промяна начина на работа на фирмите-изпълнители и сечищата да се почистват едновременно със сечта.

- в 93 от проверените 106 подотдела сечищата са действащи (срока им за сеч и извоз не е изктекъл) и непочистването им към момента на проверката, както и наличието на коловози по части от извозните пътища, ще се превърнат в нарушения, ако са налице при освидетелстването на сечищата.

- другият често срещан пропуск – обелване на кората на дървета не е масов на фона на броя на маркираните дървета (обикновено от няколко стотин до няколко хиляди) и на общия брой дървета в насаждението. Въпреки това задължително се предприемат мерки за опазване на дърветата покрай извозните пътища.

"Протоколите от проверките, съдържащи конкретни констатации и предписания по подотдели, са изпратени до директорите на ДГС Габрово и ДЛС Росица с указания за предприемане на незабавни действия за отстраняване на пропуските и нарушенията. При установена виновност, ще бъдат предприети действия по санкциониране на нарушителите съгласно действащата нормативна уредба, като ще се приложат предвидените в договорите с изпълнителите на сечта санкции и неустойки. Предприятието е изискало двете стопанства да проведат срещи с изпълнителите на сечта, като ги запознаят с основните проблеми, констатирани при проверките, с цел недопускането им в бъдеще.

Сечите, за които са издадени позволителни за сеч в държавните горски територии на ДГС Габрово и ДЛС Росица през 2017 г. са законосъобразни, предвидени в задължителните за изпълнение горскостопански планове или в одобрени по надлежния ред план-извлечения и се провеждат при спазване на нормативната уредба. Добива и продажбата на дървесината са организирани съгласно изискванията на Наредба за възлагане на дейностите в горските територии и продажбата на дървесина, като изпълнителите на добива и купувачите на дървесината се определят на открити конкурси и търгове, включително и електронни", пише още в протокола от работата на проверяващата комисия. 

56% от площта на горските територии в ДЛС „Росица“ е във вододайни зони. Това прави 5 585 ха. Запасът им на дървесина е 1 718 080 куб. м, а годишният прираст – 24 700 куб.м.

 

написано от Емилия Димитрова

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.