Търсене

Започват проверки за спазване забраната срещу изсичане на гори

Започват проверки за спазване забраната срещу изсичане на гори

Държавните горски и ловни предприятия да се ограничат до 10% от предвиденото в горскостопанските си планове, снимка: "Севлиево онлайн"

Засилен контрол за спазване забраната за сеч в страната започва по разпореждане на министъра на земеделието, храните и горите Христо Бозуков. На горските стопанства е вменен засилен контрол за спазване на забраната, а мобилни екипи на Изпълнителната агенция по горите ще следят за спазването й на място в държавните горски предприятия, регионалните дирекции по горите и държавните ловни стопанства.

До края на годината се ограничава планирането и провеждането на сечи в държавните горски територии. Забраната обхваща  изсичането на гори в 15-метровата зона от двете страни на постоянните водни течения, както и в буферната зона, която включва 100-метровата ивица на реките Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда, Лом, Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Янтра, Вит, Съзлийка, Стряма, Осъм, Русенски Лом, Камчия, Велека и Резовска.

Преустановява се и сечта в ивицата от 15 метра от всяка страна на поройните водни течения, в периметър от 200 метра около язовири и езера и в радиус от 20 метра до извори, кладенци, каптажи, водопои и други водоизточници, които не са включени в санитарноохранителните зони.

Ограничават се сечите в урбанизирани територии и горски територии за защита на сградите и обектите на техническата инфраструктура в определени диапазони.

Санитарни, принудителни и технически сечи ще се допускат само за опазване на горските територии от пожари, усвояване на дървесина от имоти с променено предназначение, имоти, върху които е учредено право на строеж или право на ползване и сервитути по реда на Закона за горите и Закона за енергетиката. Сечи ще бъдат провеждани и за защита бреговете и островите на река Дунав, както и на създадените хидромелиоративни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите.

По нареждане на министър Бозуков държавните предприятия намалят с до 30 % обема предвиденото средногодишно ползване по горскостопанските планове от високостъблени гори с възраст над 100 г. Средногодишното ползване не трябва да надвишава 10 % по обем и площ от предвиденото в горскостопанските планове. Изискванията не се отнасят за добива от санитарни, принудителни и технически сечи.

на Изпълнителната агенция по горите е разпоредено да осигури публичност на възложените с министерска заповед дейности и ограничения, както и на дейсностикте в горския сектор. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.