Търсене

Директорът на РИОСВ-В. Търново изненадващо отмени заседанието на Експертния съвет за завода за горене на боклук на Румен Гайтански

Директорът на РИОСВ-В. Търново изненадващо отмени заседанието на Експертния съвет за завода за горене на боклук на Румен Гайтански

Със Заповед на директора на РИОСВ-Велико Търново се отменя насроченото за 24 ноември т.г. заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС), който трябваше да разгледа предложението на дружество "Петрургия", собственост на Румен Гайтански - Вълка, за изграждане на завод за каменна вата, който ще се захранва с енергия от инсталация за изгаряне на боклук. Инвестицията е планирана да се изгради край павликенското село Върбовка.

Основанията на директора са свързани с необходимостта от отстраняване на процедурен пропуск, уточняват от РИОСВ във Велико Търново. Става въпрос за постъпилите след първото заседание на Експертния съвет (31.01.2022 г.), допълнителни становища от компетентните органи, както и становища, възражения и мнения от засегната общественост. В голяма част от тях е посочено, че информацията в Доклада по оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) е непълна и недостатъчна. Допълнителните становища обаче не били предоставени на инвеститора, за да се запознае с тях, да изрази становище и при необходимост да коригира или допълни доклада. 

Постановяването на краен административен акт, без да е предоставена възможност на възложителя да се запознае с всички допълнително постъпили становища, би накърнило правото му на участие в производството. Това право е гарантирано както от процесуалните правила на процедурата по ОВОС, така и от общите правила на чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), се казва в мотивите за отмяна на екоинспекцията, като се цитира чл. 35 от АПК, съгласно който административният акт се издава след като се изяснят всички факти и обстоятелства от значение за случая и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите граждани и организации.

Преди насрочване на следващо заседание на експертния екологичен съвет на възложителя „Петрургия“ ще бъдат изпратени всички становища, постъпили след първото заседание на съвета, и ще му се укаже възможността да коригира Доклада за въздействие на околната среда. (ДОВОС).

Заповедта е изпратена на членовете на постоянния и допълнителния състав на ЕЕС и на заинтересованите лица и организации, подали заявление за участие в съвета.

Общинският съвет в Севлиево прие декларация срещу завода за горене на боклук край с. Върбовка - тук

Един въпрос е много важен на фона на изненадващата отмяна на Експертния екологичен съвет. Кога в РИОСВ разбраха, че АПК има изисквания да бъде уведомен инвеститорът и всички заинтересовани страни за допълнителните становища, постъпили във времето след предишния Експертен съвет. Наистина ли се очаква обществеността да повярва, че този пропуск е открит от служителите на инспекцията два дни преди насроченото заседание. Подобна липса на административен капацитет е твърде съмнителна, а ако действително е така тя е скандална. Ако не е администравната немощ на РИОСВ, то остава причината за изненадващата отмяна на заседанието да се търси другаде.

Държавата се опълчи на завода в с. Връбовка, гражданското недоволство стигна Севлиево - тук

При внимателно вглеждане в хронологията на събитията, прави впечатление, че до вчера, 21 ноември, в РИОСВ не е имало дори нагласа за отмяна на Експертния съвет. На 19 ноември т.г. РИОСВ – Велико Търново обявява чред интернет страницата на институцията, че "ще вземе предвид и ще отчете всички постъпили възражения, становища и предложения на заинтересованите страни по време на подготовката на Решението по Оценка на въздействието на околната среда (ОВОС)". В заседанието на Експертния екологичен съвет ще участват представители на неправителствения сектор, експерти, представители на възложителя и на местната власт, се казва в същото съобщение.

Два дни по-късно на същото място се появява съобщението за отмяна на Съвета, а днес, 22 ноември 2022 г. бяха публикувани и мотивите за отмяната. 

Проектът за инвестиция край с. Върбовка е „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново“, с възложител „Петрургия“ ЕООД.

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!